HOVEDSIDE KONTAKTLISTE BILDEGALLERI PRAKTISK INFORMASJONINFO HØSTEN 2019

Vinteropphold ved Brygge 1:
De som ønsker vinteropphold ved Brygge 1 må gi melding til Eggebogen Båtforening (EBBF) innen 20/9 - enten via
e-post: post@ebbf.no - pr. post: EBBF, C/O Geir Teigen, Bartnesveien 569, 7730 Beitstad, eller ved å legge melding i postkassen i Bogen.
Overflytting til bobleanlegget på brygge 1 kan foretas fra 25/10 til 1/11.

Meldingen skal inneholde:
Ditt navn: …………………………………………………………………………...............
Reg. nr. på båt: ………………………………………………………………………………
Båttype (motorbåt/seilbåt): ……………………………………………................................
Størrelse (lengde og bredde i cm): ………………………………………….........................

De som ønsker å leie plass på utearealet, men som ikke trenger assistanse av mobilkrana, må gi beskjed innen 18/9 via
e-post til post@ebbf.no eller ved å legge beskjed i postkassen på Bogen for å få tildelt plass.
NB! Båter kan ikke plasseres utenom anvist plass. Båter/krybber/vogner på landområdet skal merkes med navn og telefonnummer. Manglende merking medfører et gebyr på kr. 500,-.

Fellesopptak:
De som skal stå ute på parkeringsplassen i vinter, og som trenger mobilkran, møter fredag 11/10 og lørdag 12/10. Kranen starter kl. 17:00 fredag og kl. 09:00 lørdag. Påmelding må skje innen 27/9 til Eyvind Lindmo på e-post eyvind.lindmo@ntebb.no eller ved å legge beskjed i postkassen i Bogen. Husk navn, båtstørrelse og vekt. Se for øvrig www.ebbf.no for eventuell oppdatert informasjon. Båtopptaket er basert på dugnadsarbeid, så alle oppfordres å hjelpe til.

Priser for EBBF-medlemmer:
Utearealet: Kr. 600,- pr. båt.
Boblehavn ved Brygge 1: Kr. 2.000,- pr. båt.

Priser for båteiere som leier plass på Bogen, samt båteiere fra andre havner:
Utearealet: Kr. 1.500,- pr. båt.
Boblehavn ved Brygge 1: Kr. 2.800,- pr. båt.

EBBF-medlemmer har fortrinnsrett på plass ved både boblehavn og på utearealet.

Omlegging av strømtilgang:
Strømavlesing på brygge 1 vil fra nå av bli foretatt av EBBF.
På landområdet er strømmen avlåst, og alle som ønsker strøm i vinter kontakter EBBF for registrering og tilgang.
Brygge 2, 3, 4 og 5 avleser strømforbruket og rapporterer dette som tidligere. Husk at avlesning og innrapportering skal skje innen årsmøtet.

Stenging av bryggeanlegg:
Brygge 2, 3, 4 og 5 vil bli stengt 6/11. Husk tau mellom utriggerne på bryggeplassen. Tauet må strammes.
Gebyr for manglende tau: Kr. 100,-. Båter som ikke er fjernet fra bryggene innen 6/11, vil bli flyttet til ledige svaiplasser. EBBF tar ikke ansvar for disse båtene. Gebyr for båter som må flyttes: Kr. 1.000,-.

Utmeldinger og utvidelser:
Ut fra erfaringer fra tidligere år, presiserer vi at dato for oppsigelse og eventuelle endringer av båtplass vil bli lagt til forfallsdato for kontingent. Ved oppsigelse etter betalt kontingent, vil depositumet (innbetalt beløp for båtplassen) bli utbetalt i henhold til vedtektene, men selve kontingenten vil ikke bli refundert. Nye innmeldinger i foreningen blir registrert og får tildelt plass når plasser fristilles – enten for kjøp eller fremleie.

Styret

Informasjon vårsesongen 2019


1. 25. mars: Leietakere ved bobleanlegget som ikke har fast plass ved brygge 1, må ha flyttet båtene. Hvis vær- og isforhold gjør det mulig, tas det sikte på å åpne bryggene innen 20/3.

2. 27. april: Fellesutsetting med kran fra kl. 09:00. Påmelding til: eyvind.lindmo@ntebb.no.

3. 1. mai: Innen denne dato skal området til EBBF være ryddet og fri for båter og vogner/krybber. Eiere av vogner/krybber må selv finne egnet sted for lagring, da det ikke er plass på EBBFs område.
Det tilbys ikke sommerlagring på foreningens landområde, da dette kun skal brukes til parkering.
Alle bes om å rydde opp etter seg ved eget område etter båtutsetting, og at vannslanger legges tilbake.
NB! Olje, bunnstoffbokser, batterier o.l. er spesialavfall som må fjernes av den enkelte.
EBBFs avfallscontainer er KUN beregnet for restavfall. Dvs. at matavfall ikke kan legges i avfallscontaineren.

4. 2. mai: Årets ryddedag. Oppmøte kl. 18:00.

5. Alle plikter å sette seg inn i havnereglementet og etterkomme dette. Alle har plikt til selv å informere seg om endringer. Det oppfordres til å følge med på våre hjemmesider www.ebbf.no.

6. Innvilget framleie av båtplass gjelder kun for 1 år av gangen. Det må derfor søkes for hvert år.

7. Obs! Skader på egen båt forårsaket ved bryggeanlegget er ikke EBBFs ansvar, men hver enkelt båteiers ansvar. Båtforeningens kaskoansvar dekker brann og naturskade kun på bryggeanlegget.

8. Vis ekstra hensyn ved båtpassering forbi nedkjøringsrampa ved tangen slik at de som setter ut båt fra henger slipper å baske med unødvendige bølger. 5 knop er maks hastighet innenfor linjen mellom ytterpunkt Bogakaia og rød stake ved Sørsikaia. Hekkbølger i havnen må unngås.

9. Nye, låsbare strømsøyler med målere på brygge 1 og på landområdet antas å være på plass i løpet av forsommeren. De som har båtplass på brygge 1 og som ønsker tilgang til strøm, bes om å sende en
e-post til post@ebbf.no for å få opprettet abonnement.
Vi minner om at alle med strømkabel plikter å rapportere inn sitt strømforbruk innen årsmøtet - og alle som bruker strøm plikter å ha egen måler om bord i båten. Ved manglende innrapportering vil det faktureres ut i fra et stipulert strømforbruk som tilsvarer kr. 1.500,-. Det gjøres oppmerksom på at det vil bli foretatt kontrollmålinger. Fra d.d. økes strømprisen fra kr. 1,50 til kr. 2,- pr. kWh.
10. Referat fra årsmøtet ligger under menyknappen ”Informasjon” på våre hjemmesider.
11. Postadresse: EBBF – C/O Geir Teigen – Bartnes – 7730 Beitstad
E-postadresse: post@ebbf.no - hjemmesider: www.ebbf.no

Velkommen til en hyggelig og solrik båtsesong!
Styret
REFERAT FRA ÅRSMØTET

EGGEBOGEN BÅTFORENING
ÅRSMØTE 2019
Vårt Hjem – Kongens Gate 18 - Steinkjer

Onsdag 20. februar kl. 18:00

Sakliste:

1.
Åpning og konstituering
2. Årsberetning
3. Regnskap 2018
4. Budsjett 2019
5. Innkomne saker
6. Endring vedtekter og havnereglement
7. Oppgradere strømanlegg
8. Fastsette kontingent
9. Valg
10.
Kaffe med mer

Sak 1: Åpning og konstituering
Valg av møteleder og referent, samt to til å skrive under protokollen. Lovlig innkalling ved utsendelse av sakliste/årsberetning, samt påminnelse ved annonse i Trønder-Avisa 6. februar. Godkjenning av møteinnkalling.

Møteinnkalling ble godkjent.
Møteleder: Formann.
Referent: Sekretær.
Sign. protokoll: Aalberg og Sivertsen.
Fremmøte: 28 + 1 fra regnskap.


Sak 2: Årsberetning for 2018

Styret:
Formann: Geir Teigen
Nestleder: Arvid Henriksen
Sekretær: Ove Elnan
Styremedlem: Stein Bartnes

Styremedlem: Øyvind Solheim
Varamedlem: Per L. Berg
Varamedlem: Knut Olav Forr
Revisorer:
Bjørn Kalmar Aasland, Kjell Harald Tangen
Valgkomité: Roar Govasmark, Kurt Simonsen

Sesongen 2018

Bobleanlegget og slippen
Det var store mengder med blåskjell som tynget anlegget, opptil flere tonn, som ble fjernet, og da i hovedsak fra hovedslangen, men også fra anlegget for øvrig. Dette var en omfattende jobb. Anlegget har nå gjennomgått helrenovering. Vi har i stor grad skiftet ut plast og kobberrør, da det har vist seg at disse ikke har svart til forventningene. Det er nå lagt ned nye slanger som ligger på bunnen ved anlegget, og disse er 25 meter lange i motsetning til de gamle som var 12 meter og hengt opp i ganger og bommer. Erfaringer ved gjestebryggen har vist at dette er den beste metoden for å redusere skjellgroing på anlegget, etter som slanger som ligger i slammet på bunnen ikke får den samme aggressive skjellveksten. Ved anlegget denne vinteren var det ca. 50 båter - hovedsakelig egne medlemmer. Det vil si at anlegget er nærmest oppfylt. Vi har totalt 52 plasser ved brygge 1. Det ble påført ny betong ved skinnegangen på slippen. Betongmassen har over år blitt tæret slik at behovet for forsterkning var nødvendig. 

Rampa
Klubbhuset har som vanlig vært i bruk for utleie og sporadisk bruk av medlemmene. Det har vært 5 betalende utleiedager, og 7 utleiedager uten betaling - men hvor leietaker skulle foreta renhold.

Endringer av anlegget
Etter som vi over tid har hatt en del ledige plasser, ble det besluttet å korte ned brygge 4 med 3 bryggeelementer. Disse var også modne for utskifting. Vi lagrer toppene av bryggeelementene, ganger og bommer for å avvente hva som skjer i tiden fremover. Det fører til at vi sanerer 12 plasser ved denne brygga, og de som er berørt har fått tildelt nye plasser - hovedsakelig ved brygger som i de siste årene er renovert med nye flyteelementer. Avkortning og kondemnering av brygge 4 vil bli foretatt av arbeidslaget kommende sesong. Vi har hatt en nedgang i medlemsmassen, og dette knyttes til at noen velger andre fritidsaktiviteter som overgang til bobil, hytte, etc – og at noen flytter over til nyetablerte havneanlegg tilknyttet sitt nye bosted. Pga. denne nedgangen i medlemmer, vil vi anbefale at EBBF er avventende til større investeringer i denne omgang, men vi har en sunn økonomi som gir rom for forbedringer. Det er spesielt strømanlegget som skaper en del problemer, og vi må nok komme fram til en løsning hvor strømforbruket betales ut fra korrekt forbruk - ved å anskaffe strømsøyler med lås og måler som den enkelte abonnerer på. Foreningen har i dag ca. 240 medlemmer, samt 10 personer som har framleieplasser. Vi har i vinter mottatt 4 nye meldinger om kjøp av plass til kommende sesong.

Styremøter
Det ble avholdt 5 styremøter i 2018.

Sak 3: Regnskap 2018

Årsmøtet godkjente regnskapet.

Sak 4: Budsjett 2019

Årsmøtet godkjente budsjettet.

Sak 5: Innkomne saker
Ingen innkomne saker

Sak 6: Endring vedtekter/havnereglement

For å rette opp uklarheter og unngå misforståelser, foreslår styret følgende endringer i vedtekter og havnereglement:

VEDTEKTER FOR EBBF §2: Tilleggstekst: Man blir medlem når innskuddet på tildelt båtplass er betalt.” 

§3:
Strykes: ”Foreningen kan også ha medlemmer som ikke har fortøyningsplass i Eggebogen.”

§7: ”Endring av vedtektene kan vedtas av det ordinære årsmøtet med 2/3 flertall.” endres til ”Endring av vedtektene kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall”. 

§7:
Det foreslås å innlemme følgende: ”
Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt”.

§9:
”2 revisorer” endres til ”1 revisor”.

HAVNEREGLEMENT
 3.2 og 3.3, som omhandler medlemskap og derfor hører inn under vedtektene, tas ut fra Havnereglementet og settes inn under §2 i ”Vedtekter for EBBF”.

3.4: Båtforeningen vil være i besittelse av plasser som ikke er belagt med ”depositum” (endres til ”innskudd”) og vil være utleier av disse. Dog skal leietaker av disse (stryke: ”være medlem i EBBF og”) forholde seg til gitte regelverk. Søkere om medlemskap og som står på venteliste vil være de første som kommer i betraktning til nevnte plasser og vil etter hvert som plasser blir ledige få tildelt fast plass som er belagt med depositum.

3.5: Medlemmer (stryke: ”med bryggeplass”) som ikke har tatt i bruk sin plass innen 15. mai, ”må” (endres til: ”kan”) forvente at styret tar kontakt med forespørsel om styret kan leie ut plassen til medlem som står på venteliste. Medlemmet vil da ikke få refundert årsavgift.

6.2: Medlem med bryggeplass” endres til: ”Båteierne” må om høsten før stenging av bryggene, knytte tau mellom ytterenden av gang og bom. Tauet må være av tilstrekkelig styrke og være strammet tilstrekkelig. Om slik anordning mangler eller er mangelfull, vil styret besørge dette utført mot et ekstra gebyr. Båter som ikke er fjernet fra bryggene innen stenging, vil av styret bli besørget flyttet på eiers bekostning og ansvar. Slike ekstra gebyrer utfaktureres sammen med kontingenten påfølgende år. Størrelsen på gebyrene fastsettes av ”årsmøtet” endres til: ”styret”.

8.2: Stryke: ”Medlem med svaiplass må selv holde fortøyning og er ansvarlig for styrke og vedlikehold av denne.”

8.3: ”Medlem” endres til:  ”Alle” med bryggeplass må fortøye båten med tauverk av tilstrekkelig styrke, og det skal benyttes strekkavlastere - helst av gummi. Styret, eller den styret bemyndiger, kan gi pålegg om forsterkning og utbedring av fortøyninger.

8.5: Alle ”medlemmer” (strykes) må sørge for å holde området, både brygger og landområde, rent og ryddig. Avfall som kastes i våre søppelcontainere må kun inneholde "restavfall". All sløying av fisk på bryggene og i havneområdet er strengt forbudt og må ikke forekomme.

8.6: Alle ”medlemmer” (strykes) er ansvarlige for at feil som oppdages på brygger, fortøyninger etc. blir meddelt til styret eller den styret bemyndiger.

9.1: ”Endring av Havnereglementet kan foretas av årsmøtet.” endres til: ”Endring av Havnereglementet kan foretas av årsmøtet med 2/3 flertall”.

Endringene ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Sak 7: Strømsøyler brygge 1 + landområdet
Det foreslås å bygge nytt anlegg.

Kostnad estimert til ca. kr. 200.000,-.
Enstemmig vedtatt av årsmøtet.


Sak 8: Fastsette kontingent
Det foreslås å øke prisen pr. felt fra kr. 150,- til kr. 200,-. Dette vil gi foreningen
ca. kr. 100.000,- i ekstrainntekter.

Enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Sak 9: Valg
Valgkomiteens forslag følger.

Styret:
Formann: Geir Teigen - på valg for 1 år
Nestleder: Øyvind Solheim – ikke på valg – 1 år igjen
Sekretær: Ove Elnan – på valg for 2 år
Styremedlem: Arvid Henriksen – på valg for 2 år

Styremedlem: Stein Bartnes – ikke på valg – 1 år igjen
Varamedlem: Per L. Berg - på valg for 1 år
Varamedlem: Knut Olav Forr – på valg for 1 år

Revisorer:

Bjørn Kalmar Aasland – ikke på valg - 1 år igjen

Kjell Harald Tangen – på valg for 2 år

Valgkomité
:
Roar Govasmark – ikke på valg – 1 år igjen
Kurt Simonsen – på valg for 2 år

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Sak 10: Kaffe med mer.

Årsmøtet ble hevet kl. 18:50.

Arild Aalberg         Ø. Sivertsen

Sign.


ORIENTERING TIL MEDLEMMENE

Alle plikter å sette seg inn i havnereglementet og etterkomme dette (se nedenfor). Alle har plikt til selv å informere seg om endringer - enten via infoskriv, infotavle på klubbhuset eller via båtforeningens hjemmesider.

Alle medlemmer må være klar over at skader på egen båt forårsaket ved bryggeanlegg ikke er båtforeningens ansvar, men hver enkelt båteiers ansvar. Båtforeningens kaskoansvar dekker kun brann og naturskade på bryggeanlegg.


VEDTEKTER

VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 2019§1 FORMÅL

Foreningens formål er å samle båt- og sjøinteresserte for ved felles opptreden å løse oppgavene vedrørende småbåthavn i Eggebogen.


§2 MEDLEMSKAP


Alle som anerkjenner foreningens vedtekter kan bli medlem. Man blir medlem når innskuddet på tildelt båtplass er betalt. Medlemmene plikter å holde seg til vedtektene og de vedtatte beslutninger. Misligholdelse av vedtektene kan føre til at båtplass nektes. Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig vedtak i styret utnevnes som æresmedlemmer. Æresmedlem betaler ikke kontingent.
Når et medlem sier opp plassen/medlemskapet, vil innskuddet bli tilbakebetalt i henhold til køprinsippet - og ikke når medlemmets fysiske båtplass er videresolgt.
Dersom innskuddet ikke er tilbakebetalt innen 9 måneder fra oppsigelse av plass/medlemskap, kan styret velge mellom å foreta utbetaling eller å godskrive rente på innskuddet fra 9 måneder etter oppsigelsesdato til utbetaling skjer. Renten utbetales i et slikt tilfelle sammen med innskuddet. Rentefoten vil være den samme som til enhver tid gis på sparekontoen i foreningens bankforbindelse. Styret kan også velge å foreta utbetalingen på et tidligere tidspunkt hvis økonomien skulle tillate det.


§3 KONTINGENT

Kontingent og innmeldingsgebyr fastsettes av årsmøtet. Hvert enkelt medlem kan betale forskjellig kontingent, da avgiften for medlemmets fortøyningsplass(er) inngår i kontingenten. Kontingenten forfaller pr. 15. Mars. Overskrides denne frist, vil vedkommende etter forutgående varsel bli strøket som medlem. Nye medlemmer som skal ha fortøyningsplass må så lenge det er begrenset antall båtplasser, stille seg på venteliste.


§4 BÅTPLASS

Båtplass tildeles av styret. Se for øvrig gjeldende havnereglement for foreningen.


§5 HAVNEREGLEMENT

Havnevesenet stiller området til rådighet for båtforeningen. Medlemmene plikter å etterkomme gjeldende havnereglement for foreningen. Alle planer for småbåthavna skal forelegges havnevesenet i kommunen for godkjenning.


§6 SKADE OG ANSVAR

Alle medlemmer plikter å ha tegnet ansvarsforsikring for båter i båthavna. Skade som voldes pga. skjødesløs fortøyning eller bruk av båter og materiell, skal erstattes av den som har forvoldt skaden.


§7 ÅRSMØTET

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det ordinære årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar måned og sammenkalles av styret med minst 7 dagers varsel. Eventuelle innkomne saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 10. januar. Samme frist gjelder for eventuelle forslag om endringer i vedtektene.
I innkallelsen til årsmøtet skal medlemmene underrettes om alle forslag til vedtektsendringer.
Årsmøtets beslutninger vedtas med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet, er formannens stemme avgjørende. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Endring av vedtektene kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. 

Årsmøtet behandler:
1. Årsberetning.
2. Revidert regnskap.
3. Budsjett.
4. Innkomne saker.
5. Valg på foreningens tillitsvalgte, herunder også styret.


§8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte sammenkalles så ofte styret finner det nødvendig eller når minst halvparten av medlemmene forlanger det. Innkallelsen skjer med minst en ukes varsel, hvorved samtidig oppgis de saker som skal behandles.


§9 STYRET, SIGNATUR/PROKURA OG ØVRIGE TILLITSVALGTE


Styret: Styret skal bestå av formann, nestleder, sekretær og 2 styremedlemmer.
Signatur: Formann og/eller nestleder og sekretær i fellesskap.
Prokura: Formann eller den/de i styret han velger å delegere oppgaven til.
Andre tillitsvalgte: Under styret velges følgende faste grupper:
- 2 varamedlemmer til styret.
- 1 revisor.
- 2 medlemmer i valgkomité som fremlegger forslag til nytt styre og tillitsvalgte på årsmøtet.

GENERELT:

Ethvert medlem plikter å motta valg. Medlem kan unnslå seg for gjenvalg i like lang periode det har stått i vervet. Formann og varamedlemmer velges for 1 år av gangen.
Nestleder, sekretær og styremedlemmer velges for 2 år av gangen, slik at hhv. 2 og 3 av styrets medlemmer er på valg hvert år. Revisor og valgkomité velges for 2 år med en fra hver gruppe på valg hvert år. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styremedlemmene er til stede. Styret har den administrative myndighet, besørger forretninger, ivaretar foreningens eiendom og økonomi, berammer møter og framlegger årsberetning og revidert regnskap. Styremøte innkalles av formannen og det føres protokoll over forhandlingene. Alle tillitsvalgte kan tilsies møtet.


§10 OPPLØSNING

Beslutning om foreningens oppløsning kan fattes med 2/3 stemmeflertall på det ordinære årsmøtet. Om slikt vedtak fattes, skal nytt årsmøte innkalles og avholdes tidligst etter en måned hvorpå endelig og gyldig vedtak om oppløsning må fattes med 2/3 stemmeflertall. Blir foreningen oppløst, treffes med alminnelig stemmeflertall bestemmelse om anvendelse av foreningens midler og eiendeler.


HAVNEREGLEMENT

GITT I MEDHOLD AV §5 I GJELDENDE VEDTEKTER

Vedtatt på årsmøtet 20.02.2019


1. GENERELT


1.1
   
Bryggeanlegget og omkringliggende sjøområde i hht. vedtatt reguleringsplan, er forbeholdt for medlemmer av Eggebogen Båtforening (EBBF). Alle som ønsker å ha bryggeplass og fortøyningsplass innenfor området må være medlem av foreningen.

1.2
Innmeldelse som medlem skal være skriftlig og inneholde erklæring om at vedtekter, havnereglement og ellers vedtak som blir fattet av styret etterfølges. Ved henvendelse til foreningen vil søknadsskjema, havnereglement og vedtekter bli tildelt søker som plikter å sette seg inn i regelverkene og skrive under på vedlagte skjema.

1.3 Maksimum størrelse på båter ved bryggene er 40 fot.


2. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

2.1 Administrasjon av havnereglene og tildeling/administrasjon av brygge- og svaiplasser foretas av styret eller den styret bemyndiger. Med administrasjon menes også flytting internt på og mellom bryggene, samt endring/samordning av ledige plasser. Alle medlemmer plikter å rette seg etter havnereglene og medlemskapet er å betrakte som aksept av disse.
For å få tilgang til bryggeplass, innbetales et innskudd som varierer etter plassens bredde.

2.2
Brukere som har tilgang til anlegget er: Medlem (båteier) som ansvarlig, samboer, ektefelle og barn under plasseiers ansvar.


3.
OMSETNING AV BRYGGEPLASSER

3.1 All omsetning og administrasjon av bryggeplasser og svaiplasser skal skje gjennom EBBF. Et medlem kan selv skaffe kjøper om ingen allerede står på venteliste. Ved utvidelser/tildeling av nye båtplasser der flere medlemmer har meldt sin interesse, skal personlig ansiennitet i foreningen veie tyngst.

3.2 All privat framleie/utlån av bryggeplass og svaiplass uansett varighet er forbudt.
Plasser som ikke blir benyttet i løpet av 2 sesonger vil kunne overføres til nytt medlem. Skulle medlemmet ut over dette ønske å beholde plassen med tanke på nyanskaffelse eller andre forhold, må dette skriftlig søkes styret. Brudd på bestemmelsene kan føre til ekskludering.

3.3 Båteiere som anskaffer ny båt som krever større plass må melde det i god tid til EBBF og kan ikke regne med at dette umiddelbart lar seg ordne.

3.4 Båtforeningen vil være i besittelse av plasser som ikke er belagt med innskudd, og vil være utleier av disse. Dog skal leietaker av disse forholde seg til gitte regelverk. Søkere om medlemskap og som står på venteliste vil være de første som kommer i betraktning til nevnte plasser og vil etter hvert som plasser blir ledige få tildelt fast plass som er belagt med innskudd.

3.5 Medlemmer som ikke har tatt i bruk sin plass innen 15. mai, kan forvente at styret tar kontakt med forespørsel om styret kan leie ut plassen til medlem som står på venteliste. Medlemmet vil da ikke få refundert årsavgift.

3.6
Medlemmer med bryggeplass som ikke har tatt i bruk sin plass innen 15. mai, må forvente at styret tar kontakt med forespørsel om styret kan leie ut plassen til medlem som står på venteliste. Medlemmet vil da ikke få refundert årsavgift.


4. DUGNAD


4.1   Medlemmene må påregne å bli innkalt til dugnad.


5. SERVICEBRYGGE OG GJESTEBRYGGE


5.1
  
Medlemmene har rett til bruk av servicebryggen. Opphold ved bryggen skal kun være av kort varighet så som i land/ombordstigning samt til mindre reparasjoner/vedlikehold av båt og fylling av drivstoff og vann. Langtidsopphold må avtales med styret eller den styret bemyndiger. Båter som ikke blir fjernet etter pålegg av styret, eller den styret bemyndiger, vil bli flyttet på eiers bekostning og ansvar.

5.2 Gjestende båter betaler avgift pr. døgn og har med dette også rett til bruk av foreningens toalett/dusj. Avgiften fastsettes av styret i EBBF.


6.
VINTERSTENGING AV HAVNA

6.1 Grunnet is- og værforhold vil bryggene være stengt om vinteren og skal følgelig ikke benyttes av medlemmene da. Alle båter må være flyttet fra bryggene innen fastsatt og offentliggjort dato som bestemmes av styret. Stengingen blir foretatt ved at landganger tas på land og fortøyningene forberedes for vinteren. Unntak for stenging av brygger kan vedtas av styret om forholdene eller andre ting tilsier dette. Under vinterstengingen disponerer EBBF v/styret, bryggene til eventuell alternativ bruk.

6.2 Båteierne må om høsten før stenging av bryggene, knytte tau mellom ytterenden av gang og bom. Tauet må være av tilstrekkelig styrke og være strammet tilstrekkelig. Om slik anordning mangler eller er mangelfull, vil styret besørge dette utført mot et ekstra gebyr. Båter som ikke er fjernet fra bryggene innen stenging, vil av styret bli besørget flyttet på eiers bekostning og ansvar. Slike ekstra gebyrer utfaktureres sammen med kontingenten påfølgende år. Størrelsen på gebyrene fastsettes av styret.


7.
ANSVARSFRASKRIVELSE

7.1
EBBF fraskriver seg et hvert ansvar for tyveri, brann eller naturskader samt skader som er foranlediget av at noen del av bryggeanlegget, moringer, fortøyninger eller lignende skulle vise teknisk svikt
.


8.
ANDRE BESTEMMELSER

8.1
Innenfor ei linje ytterpunkt Bogakaia og rød stake ved Sørsikaia er største tillatte hastighet 5 knop. I nærheten av bryggene må farten ytterligere reduseres og stor oppmerksomhet utøves.

8.2 Alle med bryggeplass må fortøye båten med tauverk av tilstrekkelig styrke, og det skal benyttes strekkavlastere - helst av gummi. Styret, eller den styret bemyndiger, kan gi pålegg om forsterkning og utbedring av fortøyninger.

8.3 Tauverk i master og annet skal være festet slik at unødig støy fra havnen og båter i opplag unngås.

8.4 Alle må sørge for å holde området, både brygger og landområde, rent og ryddig. Avfall som kastes i våre søppelcontainere må kun inneholde "restavfall". All sløying av fisk på bryggene og i havneområdet er strengt forbudt og må ikke forekomme.

8.5 Alle er ansvarlige for at feil som oppdages på brygger, fortøyninger etc. blir meddelt til styret eller den styret bemyndiger.

8.6
Alle båter i havna skal være registrert i et norsk båtregister og påført registreringsnummer.

8.7 Alle båter i havna må tas opp på land for nødvendig vedlikehold og sinkbytte minimum annethvert år. Ved brudd på dette kan styret få båten fjernet for båteiers regning.

8.8 Brudd på Havnereglementet kan medføre oppsigelse av medlemskapet i båtforeningen.


9.
ENDRING AV HAVNEREGLEMENT

9.1  
Endring av Havnereglementet kan foretas av årsmøtet med 2/3 flertall.


                                              

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I EGGEBOGEN BÅTFORENING - EBBF

Medlemmet forplikter seg til enhver tid å forholde seg til gjeldende vedtekter, havnereglement og de vedtatte beslutninger. Misligholdelse kan føre til at båtplass nektes.

Medlemskapet gir rettigheter, men også plikt til å sette seg inn i regelverket og forholde seg til dette. Underskrift på denne søknad om medlemskap er en bekreftelse på at søker har satt seg inn i regelverket.

I tillegg nevnes:
-
Båter i havna skal være ansvarsforsikret. Skader på egen båt forårsaket ved bryggeanlegg er ikke båtforeningens ansvar, men hver enkelt båteiers ansvar. Båtforeningens kaskoansvar dekker kun brann og naturskade på bryggeanlegg.
-
Båter i havna skal være registrert i Båtregisteret (ført av Redningsselskapet).
-
Det kreves montert el-måler om bord dersom det skal brukes strøm over lengre tid. Unntak er bruk av strøm til kortvarig bruk av støvsuger, el-verktøy o.l.
- Utlevert nøkkelkort til båthavn er medlemmets ansvar og skal være under kontroll av båtplassens eier.

Kopier og s
kriv ut søknadsskjemaet. Fyll inn all forespurt informasjon, signer og send det pr. post til:

EBBF - Bogavegen 98 - 7725 Steinkjer

eller legg søknaden i postkassen på klubbhuset. "Rampa".

Skal søknaden sendes pr. e-post til post@ebbf.no, må skjemaet skannes inn slik at signatur blir med.

Navn:
Adresse:
Postnummer/sted:
Tlf. nr. privat:
Tlf. nr. mobil:
Tlf. nr. arbeid:
E-postadresse:
Type båt (seil/snekke/cabincruiser/sjark/robåt m/eller u/motor):
Lengde:
Bredde:
Merke(fabrikat):
Reg. nr. i Båtregisteret:
Ønsker båtplass for kortere tid:

Dersom du ikke har anskaffet båt, må du gi tilbakemelding snarest når du har skaffet dette og opplyse om lengde og bredde.
Obs! Båt må minimum ha ansvarsforsikring.


Dato:……………………...    Signatur:..............................……………………………………..