HOVEDSIDE KONTAKTLISTE BILDEGALLERI PRAKTISK INFORMASJONINFO HØSTEN 2020

Vinteropphold ved Brygge 1:
 

De som ønsker vinteropphold ved Brygge 1 må gi melding til Eggebogen Båtforening (EBBF) innen 20/9 - enten via
e-post: post@ebbf.no - pr. post: EBBF, C/O Geir Teigen, Bartnesveien 569, 7730 Beitstad, eller ved å legge melding i postkassen i Bogen.
Overflytting til bobleanlegget på brygge 1 kan foretas fra 25/10 til 1/11.

Meldingen skal inneholde:
Ditt navn: …………………………………………………………………………...............
Reg. nr. på båt: ………………………………………………………………………………
Båttype (motorbåt/seilbåt): ……………………………………………................................
Størrelse (lengde og bredde i cm): ………………………………………….........................

De som ønsker å leie plass på utearealet, men som ikke trenger assistanse av mobilkrana, må gi beskjed innen 18/9 via
e-post til post@ebbf.no eller ved å legge beskjed i postkassen på Bogen for å få tildelt plass.
NB! Båter kan ikke plasseres utenom anvist plass. Båter/krybber/vogner på landområdet skal merkes med navn og telefonnummer. Manglende merking medfører et gebyr på kr. 500,-.

Fellesopptak:

De som skal stå ute på parkeringsplassen i vinter, og som trenger mobilkran, møter fredag 16/10 og lørdag 17/10. Kranen starter kl. 17:00 fredag og kl. 09:00 lørdag. Påmelding må skje innen 27/9 til Eyvind Lindmo på e-post eyvind.lindmo@ntebb.no eller ved å legge beskjed i postkassen i Bogen. Husk navn, båtstørrelse og vekt. Se for øvrig www.ebbf.no for eventuell oppdatert informasjon. Båtopptaket er basert på dugnadsarbeid, så alle oppfordres å hjelpe til.

Priser for EBBF-medlemmer:
Utearealet: Kr. 600,- pr. båt.
Boblehavn ved Brygge 1: Kr. 2.000,- pr. båt.

Priser for båteiere som leier plass på Bogen, samt båteiere fra andre havner:
Utearealet: Kr. 1.500,- pr. båt.
Boblehavn ved Brygge 1: Kr. 2.800,- pr. båt.

EBBF-medlemmer har fortrinnsrett på plass ved både boblehavn og på utearealet.


Strømavlesing på brygge 1 vil bli foretatt av EBBF. På landområdet er strømmen avlåst, og alle som ønsker strøm i vinter kontakter EBBF for registrering og tilgang.
Brygge 2, 3, 4 og 5 avleser strømforbruket og rapporterer dette som tidligere. Husk at avlesning og innrapportering skal skje innen årsmøtet.


Stenging av bryggeanlegg:
Brygge 2, 3, 4 og 5 vil bli stengt 6/11. Båter som ikke er fjernet fra bryggene innen 6/11, vil bli flyttet til ledige svaiplasser. EBBF tar ikke ansvar for disse båtene. Gebyr for båter som må flyttes: Kr. 1.000,-.


Utmeldinger og utvidelser:

Ut fra erfaringer fra tidligere år, presiserer vi at dato for oppsigelse og eventuelle endringer av båtplass vil bli lagt til forfallsdato for kontingent. Ved oppsigelse etter betalt kontingent, vil depositumet (innbetalt beløp for båtplassen) bli utbetalt i henhold til vedtektene, men selve kontingenten vil ikke bli refundert. Nye innmeldinger i foreningen blir registrert og får tildelt plass når plasser fristilles – enten for kjøp eller fremleie.

Styret

REFERAT EGGEBOGEN BÅTFORENING ÅRSMØTE 2020

Skytterhuset, Lerkehaug - Steinkjer
Onsdag 19. februar kl. 18:00

Sakliste:

1. Åpning og konstituering
2. Årsberetning
3. Regnskap 2019
4. Budsjett 2020
5. Innkomne saker
6. Fastsette kontingent
7. Endring Havnereglement
8. Valg
9. Kaffe med mer


Sak 1: Åpning og konstituering
Valg av møteleder og referent, samt to til å skrive under protokollen.
Lovlig innkalling ved utsendelse av sakliste/årsberetning, samt påminnelse ved annonse i Trønder-Avisa 6. februar. Godkjenning av møteinnkalling.

------------------------------------------------
Møteleder: Formann.
Referent: Sekretær.
Sign. protokoll: Eyvind Lindmo og Torstein Karlsen.
Årsmøtet godkjente møteinnkallingen.
Fremmøte: 26 medlemmer + 1 fra SMN Regnskap.

----------------------------------------------


Sak 2: Årsberetning for 2019
Styret:
Formann: Geir Teigen
Nestleder: Øyvind Solheim
Sekretær: Ove Elnan
Styremedlem: Stein Bartnes
Styremedlem: Arvid Henriksen
Varamedlem: Per L. Berg
Varamedlem: Knut Olav Forr
Revisor:
Kjell Harald Tangen
Valgkomité:
Roar Govasmark
Kurt Simonsen


Sesongen 2019

På siste årsmøte ble det påpekt at avviket mellom faktisk strømforbruk og innmeldt strømforbruk hadde blitt større enn foregående år. Grunnen er færre innrapporteringer fra brukerne, og for å få en bedre oversikt, ble det besluttet at vi skulle starte med å sette inn tiltak der hvor strømforbruket er høyest.
Brygge 1, som også er i bruk om vinteren, har fått montert nye låsbare strømsøyler med måler. Avlåst strømtilslutning er også montert på landområdet. Uttakene her er plassert i dieselbua. Strømforbruket på både brygge 1 og landområdet blir avlest av EBBF.
Vi håper med dette at det skal bli en bedre og mer rettferdig fordeling av strømforbruket.
Arbeidslaget har vært med på dette arbeidet sammen med fagmann, og anlegget er godkjent av godkjent firma.
Kostnaden for søyler med nødvendig tilbehør beløper seg til ca. kr. 240.000,-. Drift av kompressor blir registrert med egen måler, slik at vi også kan følge med forbruket her.
Vi har et tilbud til publikum om tilgang til toalett. Dessverre ble vi i fjor utsatt for at klosettskålen ble knust. Vi velger allikevel og fortsatt å holde WC åpent i håp om at dette var et engangstilfelle.

Bryggestatus pr. 5. november 2019

Brygge 1: Faste plasser 51 – Framleie 0 – Ledig 2 - Antall plasser 53
Brygge 2: Faste plasser 54 – Framleie 4 – Ledig 3 - Antall plasser 61
Brygge 3: Faste plasser 54 – Framleie 2 – Ledig 1 - Antall plasser 57
Brygge 4: Faste plasser 30 – Framleie 11 – Ledig 7 - Antall plasser 48
Brygge 5: Faste plasser 34 – Framleie 3 – Ledig 9 - Antall plasser 46

Totalt antall plasser: 265
Medlemmer: 223
Framleiere siste år: 18
Plasser til salgs: 35

Tilbakebetalt depositum: 33 stk. kr. 434.600,-
Nye medlemmer: 19 stk. kr. 278.000,-
Inntekt lagring på land: Ca. kr. 33.000,-
Inntekt bobleanlegg: Ca. kr. 66.000,-
Antatt kontingentinngang: Ca. kr. 600.000,-

Foreningen har i dag 223 medlemmer med fast plass. 18 personer har benyttet seg av framleieplasser. Framleieplass har en årlig leiepris på kr. 4.000,- og leies ved å henvende seg til foreningen for årlig fornyelse.
I tillegg er det 6 nye medlemmer som ikke er belastet med depositum før årets kontingentforfall. Dette vil gi en tilgang på ca. kr. 80.000,-.

Pga. nedgang i antall medlemmer, vil styret anbefale at vi i kommende år er avventende til større investeringer. I de senere år er det investert betydelige midler til restaurering og forbedringer, og vi mener i dag å ha et anlegg av god standard – som kun behøver normalt vedlikehold og forefallende reparasjoner i kommende år.

I 2019 ble det fjernet 4 bryggeelementer fra brygge 4 og 1 element fra brygge 5. Dette resulterte i at vi nå har 15 færre båtplasser i havna. Bakgrunnen for at dette ble gjort, var at bryggeelementene var i en svært dårlig forfatning. Innehaverne av disse plassene fikk tildelt nye og bedre båtplasser. Vi ble sittende igjen med noen ganger og bommer som ble lagt ut for salg. Noe ble solgt, men vi har fortsatt en del liggende.

Rampa

Klubbhuset leies ut etter gjeldende regelverk, og utleien fordeler seg slik:
Det har vært 7 betalende leietakere og 11 kvelder uten betaling hvor leietaker skulle foreta renholdet selv.

Styremøter

Det ble avholdt 4 styremøter i 2019.

Utsendelse pr. post

Etter som vi har egen hjemmeside, samt oppslagstavle i båthavna, foreslår styret at vi slutter å sende ut informasjon til medlemmene pr. post. Dette vil bidra til at kostnadsnivået går ned. Medlemmene bes da om å gå inn på hjemmesiden spesifikt 3 datoer hvert år, eller lese på oppslagstavla i båthavna.

5. februar (årsmøteinnkalling)
5. mars (infoskriv sommersesong)
5. september (infoskriv vintersesong)

Unntaket vil være hvis det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte. Dette må foretas skriftlig.

-------------------------------------------
Ingen kommentarer til årsberetningen.
-----------------------------------------


Sak 3: Regnskap 2019

---------------------------------
Årsmøtet godkjente regnskapet.
--------------------------------


Sak 4: Budsjett 2020

--------------------------------
Årsmøtet godkjente budsjettet.
-------------------------------


Sak 5: Innkomne saker
Ingen innkomne saker.


Sak 6: Fastsette kontingent
Styret foreslår å holde kontingenten uendret.

-------------------------------
Årsmøtet godkjente forslaget.
-------------------------------


Sak 7: Endring Havnereglement
Det er ikke lenger behov for tau mellom gang og bom, så de 3 første linjene under pkt. 6.2 foreslås fjernet.

6. VINTERSTENGING AV HAVNA

6.2 Båteierne må om høsten før stenging av bryggene, knytte tau mellom ytterenden av gang og bom. Tauet må være av tilstrekkelig styrke og være strammet tilstrekkelig. Om slik anordning mangler eller er mangelfull, vil styret besørge dette utført mot et ekstra gebyr. Båter som ikke er fjernet fra bryggene innen stenging, vil av styret bli besørget flyttet på eiers bekostning og ansvar. Slike ekstra gebyrer utfaktureres sammen med kontingenten påfølgende år. Størrelsen på gebyrene fastsettes av styret.

-------------------------------
Årsmøtet godkjente forslaget.
------------------------------


Sak 8: Valg
Valgkomiteens forslag følger.

Styret:
Formann: Geir Teigen - på valg for 1 år
Nestleder: Øyvind Solheim – på valg for 2 år
Sekretær: Ove Elnan – ikke på valg – 1 år igjen
Styremedlem: Arvid Henriksen – ikke på valg – 1 år igjen
Styremedlem: Stein Bartnes – på valg for 2 år
Varamedlem: Tore Steien - på valg for 1 år
Varamedlem: Tor Bratsve - på valg for 1 år

Revisor:
Kjell Harald Tangen – ikke på valg - 1 år igjen

Valgkomité:
Roar Govasmark – på valg for 2 år
Kurt Simonsen – ikke på valg - 1 år igjen

-----------------------------------------------------
Årsmøtet godkjente valgkomiteens forslag til styre.
Årsmøtet godkjente styrets forslag til valgkomitè.
--------------------------------------------------


Sak 9: Kaffe med mer

------------------------------
Årsmøtet ble hevet kl. 18:16.

Sign. E. Lindmo        Torstein Karlsen
-------------------------------------


ORIENTERING TIL MEDLEMMENE

Alle plikter å sette seg inn i havnereglementet og etterkomme dette (se nedenfor). Alle har plikt til selv å informere seg om endringer - enten via infoskriv, infotavle på klubbhuset eller via båtforeningens hjemmesider.

Alle medlemmer må være klar over at skader på egen båt forårsaket ved bryggeanlegg ikke er båtforeningens ansvar, men hver enkelt båteiers ansvar. Båtforeningens kaskoansvar dekker kun brann og naturskade på bryggeanlegg.


VEDTEKTER

VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 2019§1 FORMÅL

Foreningens formål er å samle båt- og sjøinteresserte for ved felles opptreden å løse oppgavene vedrørende småbåthavn i Eggebogen.


§2 MEDLEMSKAP


Alle som anerkjenner foreningens vedtekter kan bli medlem. Man blir medlem når innskuddet på tildelt båtplass er betalt. Medlemmene plikter å holde seg til vedtektene og de vedtatte beslutninger. Misligholdelse av vedtektene kan føre til at båtplass nektes. Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig vedtak i styret utnevnes som æresmedlemmer. Æresmedlem betaler ikke kontingent.
Når et medlem sier opp plassen/medlemskapet, vil innskuddet bli tilbakebetalt i henhold til køprinsippet - og ikke når medlemmets fysiske båtplass er videresolgt.
Dersom innskuddet ikke er tilbakebetalt innen 9 måneder fra oppsigelse av plass/medlemskap, kan styret velge mellom å foreta utbetaling eller å godskrive rente på innskuddet fra 9 måneder etter oppsigelsesdato til utbetaling skjer. Renten utbetales i et slikt tilfelle sammen med innskuddet. Rentefoten vil være den samme som til enhver tid gis på sparekontoen i foreningens bankforbindelse. Styret kan også velge å foreta utbetalingen på et tidligere tidspunkt hvis økonomien skulle tillate det.


§3 KONTINGENT

Kontingent og innmeldingsgebyr fastsettes av årsmøtet. Hvert enkelt medlem kan betale forskjellig kontingent, da avgiften for medlemmets fortøyningsplass(er) inngår i kontingenten. Kontingenten forfaller pr. 15. Mars. Overskrides denne frist, vil vedkommende etter forutgående varsel bli strøket som medlem. Nye medlemmer som skal ha fortøyningsplass må så lenge det er begrenset antall båtplasser, stille seg på venteliste.


§4 BÅTPLASS

Båtplass tildeles av styret. Se for øvrig gjeldende havnereglement for foreningen.


§5 HAVNEREGLEMENT

Havnevesenet stiller området til rådighet for båtforeningen. Medlemmene plikter å etterkomme gjeldende havnereglement for foreningen. Alle planer for småbåthavna skal forelegges havnevesenet i kommunen for godkjenning.


§6 SKADE OG ANSVAR

Alle medlemmer plikter å ha tegnet ansvarsforsikring for båter i båthavna. Skade som voldes pga. skjødesløs fortøyning eller bruk av båter og materiell, skal erstattes av den som har forvoldt skaden.


§7 ÅRSMØTET

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det ordinære årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar måned og sammenkalles av styret med minst 7 dagers varsel. Eventuelle innkomne saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 10. januar. Samme frist gjelder for eventuelle forslag om endringer i vedtektene.
I innkallelsen til årsmøtet skal medlemmene underrettes om alle forslag til vedtektsendringer.
Årsmøtets beslutninger vedtas med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet, er formannens stemme avgjørende. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Endring av vedtektene kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. 

Årsmøtet behandler:
1. Årsberetning.
2. Revidert regnskap.
3. Budsjett.
4. Innkomne saker.
5. Valg på foreningens tillitsvalgte, herunder også styret.


§8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte sammenkalles så ofte styret finner det nødvendig eller når minst halvparten av medlemmene forlanger det. Innkallelsen skjer med minst en ukes varsel, hvorved samtidig oppgis de saker som skal behandles.


§9 STYRET, SIGNATUR/PROKURA OG ØVRIGE TILLITSVALGTE


Styret: Styret skal bestå av formann, nestleder, sekretær og 2 styremedlemmer.
Signatur: Formann og/eller nestleder og sekretær i fellesskap.
Prokura: Formann eller den/de i styret han velger å delegere oppgaven til.
Andre tillitsvalgte: Under styret velges følgende faste grupper:
- 2 varamedlemmer til styret.
- 1 revisor.
- 2 medlemmer i valgkomité som fremlegger forslag til nytt styre og tillitsvalgte på årsmøtet.

GENERELT:

Ethvert medlem plikter å motta valg. Medlem kan unnslå seg for gjenvalg i like lang periode det har stått i vervet. Formann og varamedlemmer velges for 1 år av gangen.
Nestleder, sekretær og styremedlemmer velges for 2 år av gangen, slik at hhv. 2 og 3 av styrets medlemmer er på valg hvert år. Revisor og valgkomité velges for 2 år med en fra hver gruppe på valg hvert år. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styremedlemmene er til stede. Styret har den administrative myndighet, besørger forretninger, ivaretar foreningens eiendom og økonomi, berammer møter og framlegger årsberetning og revidert regnskap. Styremøte innkalles av formannen og det føres protokoll over forhandlingene. Alle tillitsvalgte kan tilsies møtet.


§10 OPPLØSNING

Beslutning om foreningens oppløsning kan fattes med 2/3 stemmeflertall på det ordinære årsmøtet. Om slikt vedtak fattes, skal nytt årsmøte innkalles og avholdes tidligst etter en måned hvorpå endelig og gyldig vedtak om oppløsning må fattes med 2/3 stemmeflertall. Blir foreningen oppløst, treffes med alminnelig stemmeflertall bestemmelse om anvendelse av foreningens midler og eiendeler.


HAVNEREGLEMENT

GITT I MEDHOLD AV §5 I GJELDENDE VEDTEKTER

Vedtatt på årsmøtet 19.02.2020


1. GENERELT


1.1
   
Bryggeanlegget og omkringliggende sjøområde i hht. vedtatt reguleringsplan, er forbeholdt for medlemmer av Eggebogen Båtforening (EBBF). Alle som ønsker å ha bryggeplass og fortøyningsplass innenfor området må være medlem av foreningen.

1.2
Innmeldelse som medlem skal være skriftlig og inneholde erklæring om at vedtekter, havnereglement og ellers vedtak som blir fattet av styret etterfølges. Ved henvendelse til foreningen vil søknadsskjema, havnereglement og vedtekter bli tildelt søker som plikter å sette seg inn i regelverkene og skrive under på vedlagte skjema.

1.3 Maksimum størrelse på båter ved bryggene er 40 fot.


2. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

2.1 Administrasjon av havnereglene og tildeling/administrasjon av brygge- og svaiplasser foretas av styret eller den styret bemyndiger. Med administrasjon menes også flytting internt på og mellom bryggene, samt endring/samordning av ledige plasser. Alle medlemmer plikter å rette seg etter havnereglene og medlemskapet er å betrakte som aksept av disse.
For å få tilgang til bryggeplass, innbetales et innskudd som varierer etter plassens bredde.

2.2
Brukere som har tilgang til anlegget er: Medlem (båteier) som ansvarlig, samboer, ektefelle og barn under plasseiers ansvar.


3.
OMSETNING AV BRYGGEPLASSER

3.1 All omsetning og administrasjon av bryggeplasser og svaiplasser skal skje gjennom EBBF. Et medlem kan selv skaffe kjøper om ingen allerede står på venteliste. Ved utvidelser/tildeling av nye båtplasser der flere medlemmer har meldt sin interesse, skal personlig ansiennitet i foreningen veie tyngst.

3.2 All privat framleie/utlån av bryggeplass og svaiplass uansett varighet er forbudt.
Plasser som ikke blir benyttet i løpet av 2 sesonger vil kunne overføres til nytt medlem. Skulle medlemmet ut over dette ønske å beholde plassen med tanke på nyanskaffelse eller andre forhold, må dette skriftlig søkes styret. Brudd på bestemmelsene kan føre til ekskludering.

3.3 Båteiere som anskaffer ny båt som krever større plass må melde det i god tid til EBBF og kan ikke regne med at dette umiddelbart lar seg ordne.

3.4 Båtforeningen vil være i besittelse av plasser som ikke er belagt med innskudd, og vil være utleier av disse. Dog skal leietaker av disse forholde seg til gitte regelverk. Søkere om medlemskap og som står på venteliste vil være de første som kommer i betraktning til nevnte plasser og vil etter hvert som plasser blir ledige få tildelt fast plass som er belagt med innskudd.

3.5 Medlemmer som ikke har tatt i bruk sin plass innen 15. mai, kan forvente at styret tar kontakt med forespørsel om styret kan leie ut plassen til medlem som står på venteliste. Medlemmet vil da ikke få refundert årsavgift.

3.6
Medlemmer med bryggeplass som ikke har tatt i bruk sin plass innen 15. mai, må forvente at styret tar kontakt med forespørsel om styret kan leie ut plassen til medlem som står på venteliste. Medlemmet vil da ikke få refundert årsavgift.


4. DUGNAD


4.1   Medlemmene må påregne å bli innkalt til dugnad.


5. SERVICEBRYGGE OG GJESTEBRYGGE


5.1
  
Medlemmene har rett til bruk av servicebryggen. Opphold ved bryggen skal kun være av kort varighet så som i land/ombordstigning samt til mindre reparasjoner/vedlikehold av båt og fylling av drivstoff og vann. Langtidsopphold må avtales med styret eller den styret bemyndiger. Båter som ikke blir fjernet etter pålegg av styret, eller den styret bemyndiger, vil bli flyttet på eiers bekostning og ansvar.

5.2 Gjestende båter betaler avgift pr. døgn og har med dette også rett til bruk av foreningens toalett/dusj. Avgiften fastsettes av styret i EBBF.


6.
VINTERSTENGING AV HAVNA

6.1 Grunnet is- og værforhold vil bryggene være stengt om vinteren og skal følgelig ikke benyttes av medlemmene da. Alle båter må være flyttet fra bryggene innen fastsatt og offentliggjort dato som bestemmes av styret. Stengingen blir foretatt ved at landganger tas på land og fortøyningene forberedes for vinteren. Unntak for stenging av brygger kan vedtas av styret om forholdene eller andre ting tilsier dette. Under vinterstengingen disponerer EBBF v/styret, bryggene til eventuell alternativ bruk.

6.2 Båter som ikke er fjernet fra bryggene innen stenging, vil av styret bli besørget flyttet på eiers bekostning og ansvar. Slike ekstra gebyrer utfaktureres sammen med kontingenten påfølgende år. Størrelsen på gebyrene fastsettes av styret.


7.
ANSVARSFRASKRIVELSE

7.1
EBBF fraskriver seg et hvert ansvar for tyveri, brann eller naturskader samt skader som er foranlediget av at noen del av bryggeanlegget, moringer, fortøyninger eller lignende skulle vise teknisk svikt
.


8.
ANDRE BESTEMMELSER

8.1
Innenfor ei linje ytterpunkt Bogakaia og rød stake ved Sørsikaia er største tillatte hastighet 5 knop. I nærheten av bryggene må farten ytterligere reduseres og stor oppmerksomhet utøves.

8.2 Alle med bryggeplass må fortøye båten med tauverk av tilstrekkelig styrke, og det skal benyttes strekkavlastere - helst av gummi. Styret, eller den styret bemyndiger, kan gi pålegg om forsterkning og utbedring av fortøyninger.

8.3 Tauverk i master og annet skal være festet slik at unødig støy fra havnen og båter i opplag unngås.

8.4 Alle må sørge for å holde området, både brygger og landområde, rent og ryddig. Avfall som kastes i våre søppelcontainere må kun inneholde "restavfall". All sløying av fisk på bryggene og i havneområdet er strengt forbudt og må ikke forekomme.

8.5 Alle er ansvarlige for at feil som oppdages på brygger, fortøyninger etc. blir meddelt til styret eller den styret bemyndiger.

8.6
Alle båter i havna skal være registrert i et norsk båtregister og påført registreringsnummer.

8.7 Alle båter i havna må tas opp på land for nødvendig vedlikehold og sinkbytte minimum annethvert år. Ved brudd på dette kan styret få båten fjernet for båteiers regning.

8.8 Brudd på Havnereglementet kan medføre oppsigelse av medlemskapet i båtforeningen.


9.
ENDRING AV HAVNEREGLEMENT

9.1  
Endring av Havnereglementet kan foretas av årsmøtet med 2/3 flertall.


                                              

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I EGGEBOGEN BÅTFORENING - EBBF

Medlemmet forplikter seg til enhver tid å forholde seg til gjeldende vedtekter, havnereglement og de vedtatte beslutninger. Misligholdelse kan føre til at båtplass nektes.

Medlemskapet gir rettigheter, men også plikt til å sette seg inn i regelverket og forholde seg til dette. Underskrift på denne søknad om medlemskap er en bekreftelse på at søker har satt seg inn i regelverket.

I tillegg nevnes:
-
Båter i havna skal være ansvarsforsikret. Skader på egen båt forårsaket ved bryggeanlegg er ikke båtforeningens ansvar, men hver enkelt båteiers ansvar. Båtforeningens kaskoansvar dekker kun brann og naturskade på bryggeanlegg.
-
Båter i havna skal være registrert i Båtregisteret (ført av Redningsselskapet).
-
Det kreves montert el-måler om bord dersom det skal brukes strøm over lengre tid. Unntak er bruk av strøm til kortvarig bruk av støvsuger, el-verktøy o.l.
- Utlevert nøkkelkort til båthavn er medlemmets ansvar og skal være under kontroll av båtplassens eier.

Kopier og s
kriv ut søknadsskjemaet. Fyll inn all forespurt informasjon, signer og send det pr. post til:

EBBF - Bogavegen 98 - 7725 Steinkjer

eller legg søknaden i postkassen på klubbhuset. "Rampa".

Skal søknaden sendes pr. e-post til post@ebbf.no, må skjemaet skannes inn slik at signatur blir med.

Navn:
Adresse:
Postnummer/sted:
Tlf. nr. privat:
Tlf. nr. mobil:
Tlf. nr. arbeid:
E-postadresse:
Type båt (seil/snekke/cabincruiser/sjark/robåt m/eller u/motor):
Lengde:
Bredde:
Merke(fabrikat):
Reg. nr. i Båtregisteret:
Ønsker båtplass for kortere tid:

Dersom du ikke har anskaffet båt, må du gi tilbakemelding snarest når du har skaffet dette og opplyse om lengde og bredde.
Obs! Båt må minimum ha ansvarsforsikring.


Dato:……………………...    Signatur:..............................……………………………………..