HOVEDSIDE KONTAKTLISTE BILDEGALLERI PRAKTISK INFORMASJONINFO HØSTEN 2018

Vinteropphold ved Brygge 1:
De som ønsker vinteropphold ved Brygge 1 må gi melding til Eggebogen Båtforening (EBBF) innen 20/9 - enten via
e-post: ebbf@online.no - pr. post: EBBF, C/O Geir Teigen, Bartnesveien 569, 7730 Beitstad, eller ved å legge melding i postkassen i Bogen.
Overflytting til bobleanlegget på brygge 1 kan foretas fra 25/10 til 1/11.

Meldingen skal inneholde:
Ditt navn: …………………………………………………………………………...............
Reg. nr. på båt: ………………………………………………………………………………
Båttype (motorbåt/seilbåt): ……………………………………………................................
Størrelse (lengde og bredde i cm): ………………………………………….........................

De som ønsker å leie plass på utearealet, men som ikke trenger assistanse av mobilkrana, må gi beskjed innen 18/9 via
e-post til ebbf@online.no eller ved å legge beskjed i postkassen på Bogen for å få tildelt plass.
NB! Båter kan ikke plasseres utenom anvist plass. Båter/krybber/vogner på landområdet skal merkes med navn og telefonnummer. Manglende merking medfører et gebyr på kr. 500,-.

Fellesopptak:
De som skal stå ute på parkeringsplassen i vinter, og som trenger mobilkran, må sette av kvelden fredag 19/10 og hele lørdag 20/10. Kranen starter kl. 17:00 fredag 19/10 og kl. 09:00 lørdag 20/10. Påmelding må skje innen 1/10 til Eyvind Lindmo på e-post eyvind.lindmo@ntebb.no eller ved å legge beskjed i postkassen i Bogen. Husk navn, båtstørrelse og vekt. Se for øvrig www.ebbf.no for eventuell oppdatert informasjon. Båtopptaket er basert på dugnadsarbeid, så alle oppfordres til å hjelpe hverandre under opptaket.

Priser for hovedmedlemmer:
Utearealet: Kr. 600,- pr. båt.
Boblehavn ved Brygge 1: Kr. 1.900,- pr. båt.

Priser for båteiere fra andre havner:
Utearealet: Kr. 1.500,- pr. båt.
Boblehavn ved Brygge 1: Kr. 1.900,- pr. båt.
NB! Ønskes passivt medlemskap i EBBF (noe som gir møte- og stemmerett på årsmøtet), koster dette kr. 1.600,- i tillegg – dvs. totalt kr. 3.100,- pr. båt på utearealet og kr. 3.500,- pr. båt i boblehavnen.
Hovedmedlemmer har fortrinnsrett på plass ved både boblehavn og på utearealet.


Strømforbruk registreres over egen måler og rapporteres inn til foreningen. Tidspunkt for avlesing kommer med årsmøteinnkallingen. Innrapportering av strøm har de senere årene ikke stått i forhold til det faktiske forbruket, så i kommende sesong vil det bli foretatt hyppige stikkontroller. Det anmodes om at alle rapporterer inn korrekt forbruk, slik at ikke alle medlemmene må være med og sponse strømforbruket til noen få.

Stenging av bryggeanlegg:
Brygge 2, 3, 4 og 5 vil bli stengt 6/11. Husk tau mellom utriggerne på bryggeplassen. Tauet må strammes.
Gebyr for manglende tau: Kr. 100,-. Båter som ikke er fjernet fra bryggene innen 6/11, vil bli flyttet til ledige svaiplasser. EBBF tar ikke ansvar for disse båtene. Gebyr for båter som må flyttes: Kr. 1.000,-.

Utmeldinger og utvidelser:
Ut fra erfaringer fra tidligere år, presiserer vi at dato for oppsigelse og eventuelle endringer av båtplass vil bli lagt til forfallsdato for kontingent. Ved oppsigelse etter betalt kontingent, vil depositumet (innbetalt beløp for båtplassen) bli utbetalt i henhold til vedtektene, men selve kontingenten vil ikke bli refundert. Nye innmeldinger i foreningen blir registrert og får tildelt plass når plasser fristilles – enten for kjøp eller fremleie.

Styret
------------------------------------------------------------------


REFERAT ÅRSMØTE 2017

Onsdag 7. februar kl. 18:00

Sakliste:

1. Åpning og konstituering
2. Årsberetning
3. Regnskap 2017
4. Budsjett 2018
5. Innkomne saker
6. Valg
7. Kaffe med mer

Sak 1: Åpning og konstituering

Valg av møteleder og referent, samt to til å skrive under protokollen.
Lovlig innkalling ved utsendelse av sakliste/årsberetning, samt påminnelse ved annonse i Trønder-Avisa 23. januar. Godkjenning av møteinnkalling.

------------------------------------------------------------
30 medlemmer og 3 passive medlemmer møtte. 1 medlem møtte med fullmakt til å stemme på vegne av ett annet medlem.
Møteleder: Formann
Referent: Sekretær
Jan Erik Heggli og Tore Pettersen signerer protokollen.
Det kom forslag om at valgkomiteen bør ha en arbeidsinstruks, slik at medlemmene kan komme  med forslag innen en gitt frist.

--------------------------------------------------

Sak 2: Årsberetning for 2017

Styret:
Formann: Geir Teigen
Nestleder: Arvid Henriksen
Sekretær: Ove Elnan
Styremedlem: Øyvind Solheim
Styremedlem: Stein Bartnes
Vara: Jan Erik Heggli
Vara: Gunnar Moe

Revisorer:
Bjørn Kalmar Aasland, Kjell Harald Tangen

Valgkomité:
Roar Govasmark, Kurt Simonsen

Sesongen 2017
Båtsesongen startet som tidligere år ved påsketider, og dette året var det mye dårlig vær som satte sitt preg på båtlivet. I 2017 kom det oppsigelser som har resultert i at vi har 32 ledige faste plasser, noe som svekker det økonomiske grunnlaget. Vi er av den oppfatning at årsaken ligger i utbygging av nye bryggeanlegg i vår nærhet. På forespørsel fra medlemmer, har vi på nytt sett på muligheten for kortautomat for dieselfylling. Kostnaden ved dette vil beløpe seg til ca. kr. 250.000,-. Ved et salg på 5000 liter vil vi få en pris som ligger flere kroner over dagens literpris. Vi vil heller forsøke en ordning med VIPPS i tillegg til bruk av kontanter.
Så langt vi har oversikt over, har det ikke vært tyveri eller hærverk ved anlegget, men det er beklagelig at det blir kastet matavfall i restavfallsdunkene. Dette har blitt påpekt fra avfallsmottaket. Vi oppfordrer alle brukere av havnen til å respektere skiltingen.
Frist for innmelding av strømforbruk er innen årsmøtet.


Arbeidslaget
Som tidligere er det blitt foretatt vedlikehold etter behov - sommer som vinter. Ved bobleanlegget er det i hovedsak utskifting av enkelte rør og slanger, og tidvis noen "Blow Out" som er blitt utbedret. Ved brygge 1 vil vi få svingskive som dreier ved endringer av flo og fjære. Tidligere har landfestet blitt brutt i stykker, og i verste fall kan det føre til at landgangen ved brygga faller i sjøen. Brygge 3 er blitt opprustet med nye rør under bryggeelementene, og har delvis fått skiftet toppdekket. Det har som ved brygge 2 gitt en mye bedre og stødigere brygge.

Bobleanlegget
Forrige vinter var det lite is, og det var ikke nødvendig å kjøre kompressoren så ofte. Bølgedemperen fungerer ut fra forventningene. 46 båter ligger denne vinteren i bobleanlegget, hvor 1 båt ikke har fast plass ved vårt anlegg.

Båter lagret på landområdet
40 båter er lagret på land denne vinteren – hvorav 5 ikke har fast plass ved vårt anlegg.
Vi minner om at krybbe/båt skal være merket med navn og telefonnummer slik at en lett kan komme i kontakt med eier om ting skulle skje.

Paulinebrygga/gjestehavn
Etter at leietaker er på jordomseiling har Paulinebrygga vært ledig. Den ligger som et godt vern mot vær og vind, og vil være tilgjengelig for bruk etter behov. Gjestebryggen har hatt sporadiske besøk.

Klubbhuset RAMPA
Det har vært 16 utleiekvelder, hvorav 12 betalende. Vi har ikke kommet til noen løsning når det gjelder drift av kafeen, men vi har registrert fra flere hold at dette er ønskelig.
Verkstedet er som tidligere godt intakt og er tidvis i hyppig bruk.

Kontingent/oppsigelser
Kontingent skal være innbetalt innen 15. mars. Eventuell oppsigelse av plass må foreligge før denne dato om kontingent skal frafalles. Ved oppsigelse av båtplass etter 15. mars vil ikke innbetalt kontingent bli refundert.

Avlesing av strøm
Den enkeltes strømforbruk må innrapporteres innen årsmøtet 7. februar.

Våre hjemmesider www.ebbf.no
Hjemmesidene driftes i egen regi. Primærmålet er å formidle informasjon til medlemmene i forbindelse med opptak/utsetting, men også annen viktig, relevant informasjon i løpet av året.

Send oss din e-postadresse
Hvis du ikke har sendt inn din e-postadresse, så send den til foreningens sekretær: ove.elnan@husbyggeren.no.

Styremøter
Det ble avholdt 6 styremøter i 2017.

---------------------------------------------------------
Forslag om å ordne matavfallsdunker, samt å se om kafeen kan holdes åpen for medlemmene når arbeidslaget er til stede. Det kom også forslag om at arbeidslaget bør kunne bruke kafeen i stedet for arbeidsrommet.
-----------------------------------------------

Sak 3: Regnskap 2017

-------------------------------------------------------
SMN Regnskap presenterte regnskapet.
Kommentarer til at strømkostnad og regnskapskostnad har økt.
SMN Regnskap sjekker litt nærmere om årsaken til økning i strømkostnaden, og skal se om det er mulig å redusere regnskapskostnadene.
Årsmøtet godkjente deretter regnskapet.

----------------------------------------------- 
 
Sak 4: Budsjett 2018

-----------------------------------------
SMN Regnskap presenterte budsjettet.
Forslag om å få inntektene fra slippen inn i regnskapet.
Årsmøtet godkjente budsjettet.

----------------------------------------

Sak 5: Innkomne saker

5.1. Forslag om å avskrive foreningens gjeld til medlemmene:
I forbindelse med båtforeningens "utestående skyld" til sine medlemmer i fm "kjøp" av båtplass, har jeg følgende forslag som et punkt på kommende årsmøte. For å regnskapsmessig bli kvitt gjelden til sine medlemer. Båtforeningen annmoder regnskapsfører via regnskapskontoret som foreningen bruker, om å gi informasjon på årsmøtet om hvordan foreningen best mulig, regnskapsmessig, kan bruke f.eks. avskrivingsregler på innbetalt innskudd på medlemmenes båtplasser. Finnes det muligheter vi kunne ha brukt for å regnskapsmessig komme bort fra den gjelden foreningen i dag har til sine medlemmer. Videre informere om de fordeler og ulemper foreningen har med det systemet vi bruker i dag.

---------------------------------------------------------------------------
Forslagsstiller orienterte om saken, og trakk den deretter pga. misforståelser.
------------------------------------------------------------------

5.2. Endring av VEDTEKTENE §2, §3 og §9:

- Setningen i §3: «Foreningen kan også ha medlemmer som ikke har fortøyningsplass i
Eggebogen»...flyttes til §2 (da denne omhandler medlemskap).
- Samme setning strykes fra §3.
- «Kontingent og innmeldingsgebyr» endres til «Medlemskontingent, innskudd og
årsavgift» for å skille kontingent og avgifter. Setningen «Hvert enkelt medlem kan betale
forskjellig kontingent....» osv strykes av samme grunn.
- Setning vedr. kontingent for æresmedlemskap flyttes til §3 som omhandler kostnader.
- Tillegg §2:«Alle medlemmer som har betalt kontingent, har tale- og stemmerett i
Årsmøtet».
Ny §2 om MEDLEMSKAP foreslås da som flg.:
«Alle som anerkjenner foreningens vedtekter kan bli medlem. Foreningen kan også ha
medlemmer som ikke har fortøyningsplass i Eggebogen. Medlemmene plikter å holde seg til vedtektene og de vedtatte beslutninger. Misligholdelse av vedtektene kan føre til at båtplass nektes. Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig vedtak i styret utnevnes som æresmedlemmer. Alle medlemmer som har betalt kontingent, har tale- og stemmerett i Årsmøtet».
Ny § 3 om KONTINGENT foreslås da som flg.:
«Medlemskontingent, innskudd og årsavgift for båtplass fastsettes av Årsmøtet.
Medlemskontingenten og årsavgiften for båtplass forfaller pr. 15.mars. Overskrides denne frist, vil vedkommende etter forutgående varsel bli strøket som medlem. Nye medlemmer som skal ha fortøyningsplass, må så lenge det er begrenset antall båtplasser stille seg på venteliste. Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent og årsavgift.
Tillegg § 9 STYRET........under GENERELT:
Styret legger fram TILTAKSPLAN for drift og framtidige investeringer for Årsmøtet.
Tiltaksplanen revideres årlig.
..............................................................................................................................
Tillegget legges inn etter siste setning i det opprinnelige punktet GENERELT
.................................................................................................................
Videre kommentarer:
Ordlyden «passivt medlemskap» tas ut av ordbruken i foreningens dokumenter og praksis da den ikke eksisterer i Vedtektene; jfr §2. Dette tilsier at det eksisterer kun flg. 2 medlemskategorier:
- Medlem (med eller uten båtplass/fortøyningsplass); med lik medlemskont./like
rettigheter og plikter .
Æresmedlem; betaler ikke kontingent.

Endring av HAVNEREGLEMENTET:
Pkt 1. Generelt:
Nytt pkt 1.3: Utmeldelse som medlem/oppsigelse av båtplass:
«Medlemskapet kan fortsatt beholdes selv om man sier opp båtplassen. Begge deler
må evt sies opp skriftlig. Ved oppsigelse av medlemskap etter 15.3., vil evt innbetalt
kontingent og årsavgift ikke bli refundert.»
- Pkt 1.3 blir nytt pkt. 1.4
- Pkt 3. Omsetning av bryggeplasser: Ordlyden «.../medlemskapet..» må endres da den
ikke samsvarer med Vedtektene §2 (gml. §3):
Nytt pkt. 3.2 foreslås da som flg.:
«Når et medlem sier opp båtplassen, vil innskuddet bli tilbakebetalt i hht køprinsippet
– og ikke når medlemmets fysiske båtplass er videresolgt.
Endring pkt 3.3: «Dersom innskuddet ikke er tilbakebetalt innen 9 måneder fra
oppsigelse av båtplassen, kan styret...........»
.....................................
Øvrig ordlyd beholdes.

Nedsetting av utvalg:
Som følge av avdekte uklarheter i Vedtekter og Havnereglement, forslås:
Årsmøtet setter ned et utvalg som går gjennom Vedtektene og Havnereglementet for å sikre samstemmighet mellom dokumentene på alle punkter.

----------------------------------------------------------------------------------------
Forslaget fikk 19 stemmer. Det kreves 2/3-dels flertall. Forslaget ble ikke godkjent.
Dvs. ingen endring i vedtekter og havnereglement. 

-------------------------------------------------------------------------------------


5.3. Alternativt forslag fra styret til sak 5.2:

Vedtekter for EBBF:
Setningen i §3 strykes, slik at man må ha fortøyningsplass for å være medlem.
§7: 6. linje ”Endring av vedtektene kan vedtas av det ordinære årsmøtet med 2/3 flertall.” endres til ”Endring av vedtektene kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall”.
Havnereglement: Pkt. 3.2 og 3.3 tas ut og settes inn under §2 i Vedtekter for EBBF.
Havnereglement: Pkt. 9.1. ”Endring av Havnereglementet kan foretas av årsmøtet.” endres til ”Endring av Havnereglementet kan foretas av årsmøtet med 2/3 flertall”.
Dette retter opp uklarheter og unødiggjør nedsetting av utvalg.

------------------------------------------------------------------------------------
Forslaget fikk 31 stemmer. Det kreves 2/3-dels flertall. Forslaget ble ikke godkjent.
Dvs. ingen endring i vedtekter og havnereglement. 

----------------------------------------------------------------------------

5.4. Opptaks-/kjørerampe for truck:

Som oppfølging av orientering om opptaks-/kjørerampe for truck, foreslås flg. vedtak:
«I tillegg til vedtatt byggeplan, foreslås bygging av båtopptak for truck i løpet av 2018».

-----------------------------------------------------------------------------------------
Bård Lundsaunet orienterte om planene.
Forslag omdefinert til: Utvalget fortsetter jobben mot neste årsmøte.
19 stemte for.
Fikk ikke flertall.

--------------------------------------------- 

5.5. Alternativt forslag fra styret til sak 5.4:

Styret foreslår at byggeplanene med nedkjøringsrampe og bygging av båtopptak for truck stilles i bero til båtforeningen igjen bygger opp overskudd.

-----------------
29 stemte for.
Fikk flertall.

--------------------


5.6. Forslag til forbedring – tilgang til strøsand på brygge 1.

--------------------------------------------
Forslagsstiller trakk forslaget.
-----------------------------------------

Sak 6: Valg


Valgkomiteens forslag følger.

Styret:
Formann: Geir Teigen - på valg for 1 år
Nestleder: Arvid Henriksen – ikke på valg – 1 år igjen
Sekretær: Ove Elnan – ikke på valg – 1 år igjen
Styremedlem: Stein Bartnes – på valg for 2 år
Styremedlem: Øyvind Solheim – på valg for 2 år
Varamedlem: Per L. Berg - på valg for 1 år
Varamedlem: Knut Olav Forr – på valg for 1 år
Revisorer:
Bjørn Kalmar Aasland – på valg for 2 år
Kjell Harald Tangen – ikke på valg – 1 år igjen
Valgkomité:
Roar Govasmark – på valg for 2 år
Kurt Simonsen – ikke på valg – 1 år igjen

-------------------------------------------
Valgkomiteens forslag ble vedtatt.
------------------------------------------

Sak 7: Kaffe med mer.

Årsmøtet ble hevet kl. 22:00


Jan Erik Heggli            Tore Pettersen

Sign.------------------------------------------------------------------------REFERAT ÅRSMØTE 2017

Sakliste:

1.  Åpning og konstituering
2.  Årsberetning
3.
Regnskap 2016
4. Budsjett 2017
5. Utbedring av brygge 3
6. Orientering om mudring i havneområdet
7. Presentasjon av prosjekt båtslipp
8. Innkomne saker
9. Valg
10. Kaffe med mer

Sak 1: Åpning og konstituering
Valg av møteleder og referent, samt to til å skrive under protokollen. Lovlig innkalling ved utsendelse av sakliste/årsberetning, samt påminnelse ved annonse i Trønder-Avisa 20. januar. Godkjenning av møteinnkalling.

-----------------------------
32 medlemmer og 1 passivt medlem møtte.
Møteleder: Formann Geir Teigen.
Referent: Sekretær Ove Elnan.
To til å underskrive protokoll: Eyvind Lindmo og Per Bardal.
Årsmøtet godkjente møteinnkallingen.

--------------------------------------

Sak 2: Årsberetning for 2016
Styret:
Formann: Geir Teigen
Nestleder: Arvid Henriksen
Sekretær: Ove Elnan
Styremedlem: Øyvind Solheim
Styremedlem: Stein Bartnes
Vara: Jan Erik Heggli
Vara: Gunnar Moe

Revisorer:
Bjørn Kalmar Aasland, Kjell Harald Tangen

Valgkomité:
Roar Govasmark, Kurt Simonsen

Sesongen 2016
Som tidligere år var målet å få klargjort bryggene så raskt det lot seg gjøre etter vinteren slik at de som ønsket å starte sesongen før påske, fikk muligheten til det. Vi har etter hvert fått merke konkurransen ved at flere båthavner bygges ut, og dette gir seg utslag i at vi gjennom hele sesongen har hatt ledige plasser som vi har kunnet tilby til nye medlemmer. Vi har også i tillegg noen framleieplasser som leies ut på åremål. Det ble på årsmøtet 2014 fremmet ønske om betalingsterminal. Etter 2 års prøvetid, som var bindingstiden for forsøket, konkluderes det med at behovet ikke er til stede. Dieselprisene vi opererer med gjør at vi legger oss på hele beløp - dvs. at vi etter en varierende innkjøpspris kan ha en inntekt til foreningen på mellom 20-50 øre pr. liter som tilfaller fellesskapet. Av erfaring ser vi at mange av våre medlemmer fyller diesel ved Jektbyen. Ut i fra disse betraktninger, og at det påløper en utgift med terminalen, velger vi å avslutte forsøket med betalingsterminal. Det ble ved forrige årsmøte vedtatt å se på muligheter for ny slipp. Et utvalg ble nedsatt og de vil i kveld presentere prosjektet. Vi har i dag 15 ledige plasser for salg. Depositum til samtlige utmeldte medlemmer er tilbakebetalt, slik at vi i dag står med et gjenkjøpsbeløp på ca. kr. 201.000,-. Vi har i 2016 hatt 30 utmeldinger og utbetalt depositum til 35 medlemmer. På tross av kameraovervåkning ble vi utsatt for hærverk/innbrudd i en seilbåt som uvedkommende hadde brutt seg inn og bl.a. ødelagt inventar. Et pulverbrannslokningsapparat ble tømt inne i salongen, og resultatet var at båten ble kondemnert. Vi har ellers hatt besøk av miljøvernavdelingen hvor det bl.a. ble påpekt hensetting av båter og hengere utenfor vårt tildelte område. I den forbindelse hentet vi inn kommunen, og de lovte å se på problemet og ta kontakt med havnevesenet. Vi skulle også få kart over eierforholdene på området. Det er et krav fra miljøvernavdelingen at presenning legges slik at den samler opp bunnstoff og annet miljøavfall ved klargjøring av båtene. Avfall etter bunnsmøring skal ikke kastes i restavfall, men bringes til godkjent avfallsmottak av den enkelte. Det har vært tilfeller at slikt avfall er blitt stående igjen. Dette vil ikke bli akseptert i fortsettelsen, og det burde ikke være nødvendig å påpeke dette.

Arbeidslaget
Alle bryggeelementer ved brygge 2 ble skiftet ut i 2016. Fat og isopor er byttet ut med langsgående hele rør, noe som gir langt bedre bærekraft. Bryggen, som var i dårlig stand, er nå blitt stabil og i god forfatning. Dykkere fra Steinkjer sportsdykkerklubb har i tillegg vært nede for å sjekke at fortøyningene var i god stand. I tillegg er fat byttet med rør på 3 elementer ved gjestebryggen. Rør er blitt innfestet med aluminiumsbånd, slik at vi unngår trevirke i sjøen. I tillegg er det ytterste elementet ved brygge 3 blitt skiftet ut med samme oppbygning som ved gjestebryggen.

Bobleanlegget
Bobleanlegget har fått sin årlige sjekk, og en del slanger er blitt byttet ut. Skjellgroing er et stadig tilbakevendende problem, men også i år har ærfuglen vært behjelpelig med å fjerne skjellene. Bølgedemperen har også gjennom denne sesongen vist seg å svare til forventningene. 44 båter ligger denne vinteren ved bobleanlegget. Vi har 7 ledige plasser ved brygga. Som vanlig krever anlegget en god del ettersyn og forbedringer, noe som også er foretatt.

Båter lagret på landområdet
37 båter er denne vinteren lagret på land. De har en annen plassering enn tidligere - dette for å slippe å flytte krana ved opptak og utsetting. Vi har krevd at krybber eller båter skal være merket med navn og telefonnummer, slik at en lett kan komme i kontakt med eier om ting skulle skje.

Paulinebrygga/gjestehavn
Brygga har vært utleid på spesielle vilkår uten at dette har skapt problemer. Når det gjelder vinterlagring er dette på leietakers ansvar da brygga ikke er oppsatt med bobleanlegg. Det har denne sesongen kun vært sporadiske besøk ved gjesteanleggene, men vi kan gjennom disse tilby en god gjestehavn også for større båter. Salget av diesel er på et noe lavere nivå bl.a. ved at fylling også foregår utenfor vårt anlegg.

Klubbhuset RAMPA
Det har vært 12 utleiekvelder, derav 7 betalende. Det har vært forsøkt å komme frem til drift av kafeen gjennom forespørsler til lag og foreninger, men det har så langt ikke lyktes. Verkstedet har som tidligere vært i hyppig bruk.

Kontingent/oppsigelser
Kontingent skal være innbetalt innen 15. mars. Eventuell oppsigelse av plass må foreligge før denne dato om kontingent skal frafalles. Ved oppsigelse av båtplass etter 15. mars vil ikke innbetalt kontingent bli refundert.

Avlesing av strøm
Den enkeltes strømforbruk må innrapporteres innen årsmøtet 8. februar.

Våre hjemmesider www.ebbf.no
Hjemmesidene driftes i egen regi. Primærmålet er å formidle informasjon til medlemmene i forbindelse med opptak/utsetting, men også annen viktig, relevant informasjon i løpet av året.

Send oss din e-postadresse
Hvis du ikke har sendt inn din e-postadresse, så send den til foreningens sekretær: ove.elnan@husbyggeren.no.

Styremøter
Det ble avholdt 5 styremøter i 2016.

-----------------------------------------
Sekretær Ove Elnan leste årsberetningen.
Det var ingen kommentarer til beretningen.

-----------------------------------------


Sak 3: Regnskap

---------------------------------------------------------------
SMN Regnskap presenterte regnskapet - som ble godkjent av årsmøtet.
--------------------------------------------------------------


Sak 4: Budsjett 2017

----------------------------------------------------------------
SMN Regnskap presenterte budsjettet - som ble godkjent av årsmøtet.
---------------------------------------------------------------


Sak 5: Utbedring av brygge 3

-----------------------------------------------------------------
Arbeidslaget vil, som i fjor på brygge 2, foreta denne utbedringen.
---------------------------------------------------------------

Sak 6: Orientering om mudring i havneområdet

-----------------------------------------------------------------------
Nestleder Arvid Henriksen orienterte om mudring.
Ca. 15 mål, 1 m dybde = 15.000 m3. Kostnad antas å ligge rundt ca. 2,5 millioner.
I tillegg er det usikkerhet rundt kostnaden ved deponi av massene. I første omgang
skal dybden mellom brygge 1 og bølgedemper sjekkes, og båter som stikker dypt
flyttes til yttersiden av brygge 1.

-----------------------------------------------     

Sak 7: Presentasjon av prosjekt båtslipp

------------------------------------------------------------------------------------
Bård Lundsaunet fra prosjektgruppa orienterte om både bygging av slipp og innkjøp av vogn og traktor.
Årsmøtes flertall på 22 medlemmer stemte for å starte med bygging av rampa i 2018.
Innkjøp av vogn og traktor vil bli avgjort ved et senere årsmøte.
Ca. kostnad rampe: 250.000,-.
Ca. kostnad vogn og traktor: 1,1 million.

-----------------------------------------


Sak 8: Innkomne saker
Det har ikke kommet inn noen saker innen fristen 10. januar.

Sak 9: Valg
Valgkomiteens forslag følger.

Styret:

Formann: Geir Teigen - på valg for 1 år
Nestleder: Arvid Henriksen – på valg for 2 år
Sekretær: Ove Elnan – på valg for 2 år
Styremedlem: Stein Bartnes – ikke på valg – 1 år igjen
Styremedlem: Øyvind Solheim – ikke på valg – 1 år igjen
Varamedlem: Jan Erik Heggli - på valg for 1 år
Varamedlem: Gunnar Moe – på valg for 1 år

Revisorer:
Bjørn Kalmar Aasland – ikke på valg – 1 år igjen
Kjell Harald Tangen – på valg for 2 år

Valgkomité:
Roar Govasmark – ikke på valg – 1 år igjen
Kurt Simonsen – på valg for 2 år

---------------------------------------
Årsmøtet stemte for valgkomiteens forslag.
----------------------------------------

Sak 10: Kaffe med mer.

Årsmøtet ble hevet kl. 20:00

Sign.     Per Bardal         E. Lindmo
ORIENTERING TIL MEDLEMMENE

Alle plikter å sette seg inn i havnereglementet og etterkomme dette (se nedenfor). Alle har plikt til selv å informere seg om endringer - enten via infoskriv, infotavle på klubbhuset eller via båtforeningens hjemmesider.

Alle medlemmer må være klar over at skader på egen båt forårsaket ved bryggeanlegg ikke er båtforeningens ansvar, men hver enkelt båteiers ansvar. Båtforeningens kaskoansvar dekker kun brann og naturskade på bryggeanlegg.

Avtale om drift og vedlikehold av Paulinebrygga er opprettet for inneværende år. Styret vil tilrettelegge for bruken når vi får oversikt over dagens behov. Strøm og vann er tilført brygga.


VEDTEKTER

VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 2013§1 FORMÅL

Foreningens formål er å samle båt- og sjøinteresserte for ved felles opptreden å løse oppgavene vedrørende småbåthavn i Eggebogen.


§2 MEDLEMSKAP

Alle som anerkjenner foreningens vedtekter kan bli medlem. Medlemmene plikter å holde seg til vedtektene og de vedtatte beslutninger. Misligholdelse av vedtektene kan føre til at båtplass nektes. Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig vedtak i styret utnevnes som æresmedlemmer. Æresmedlem betaler ikke kontingent.


§3 KONTINGENT

Kontingent og innmeldingsgebyr fastsettes av årsmøtet. Hvert enkelt medlem kan betale forskjellig kontingent, da avgiften for medlemmets fortøyningsplass(er) inngår i kontingenten. Foreningen kan også ha medlemmer som ikke har fortøyningsplass i Eggebogen. Kontingenten forfaller pr. 15. Mars. Overskrides denne frist, vil vedkommende etter forutgående varsel bli strøket som medlem. Nye medlemmer som skal ha fortøyningsplass må så lenge det er begrenset antall båtplasser, stille seg på venteliste.


§4 BÅTPLASS

Båtplass tildeles av styret. Se for øvrig gjeldende havnereglement for foreningen.


§5 HAVNEREGLEMENT

Havnevesenet stiller området til rådighet for båtforeningen. Medlemmene plikter å etterkomme gjeldende havnereglement for foreningen. Alle planer for småbåthavna skal forelegges havnevesenet i kommunen for godkjenning.


§6 SKADE OG ANSVAR

Alle medlemmer plikter å ha tegnet ansvarsforsikring for båter i båthavna. Skade som voldes pga. skjødesløs fortøyning eller bruk av båter og materiell, skal erstattes av den som har forvoldt skaden.


§7 ÅRSMØTET

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det ordinære årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar måned og sammenkalles av styret med minst 7 dagers varsel. Eventuelle innkomne saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 10. januar. Samme frist gjelder for eventuelle forslag om endringer i vedtektene.
I innkallelsen til årsmøtet skal medlemmene underrettes om alle forslag til vedtektsendringer.
Årsmøtets beslutninger vedtas med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet, er formannens stemme avgjørende.
Endring av vedtektene kan vedtas av det ordinære årsmøtet med 2/3 flertall.

Årsmøtet behandler:
1. Årsberetning.
2. Revidert regnskap.
3. Budsjett.
4. Innkomne saker.
5. Valg på foreningens tillitsvalgte, herunder også styret.


§8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte sammenkalles så ofte styret finner det nødvendig eller når minst halvparten av medlemmene forlanger det. Innkallelsen skjer med minst en ukes varsel, hvorved samtidig oppgis de saker som skal behandles.


§9 STYRET, SIGNATUR/PROKURA OG ØVRIGE TILLITSVALGTE

Styret: Styret skal bestå av formann, nestleder, sekretær og 2 styremedlemmer.
Signatur: Formann og/eller nestleder og sekretær i fellesskap.
Prokura: Formann eller den/de i styret han velger å delegere oppgaven til.
Andre tillitsvalgte: Under styret velges følgende faste grupper:
- 2 varamedlemmer til styret.
- 2 revisorer.
- 2 medlemmer i valgkomité som fremlegger forslag til nytt styre og tillitsvalgte på årsmøtet.

GENERELT:

Ethvert medlem plikter å motta valg. Medlem kan unnslå seg for gjenvalg i like lang periode det har stått i vervet. Formann og varamedlemmer velges for 1 år av gangen.
Nestleder, sekretær og styremedlemmer velges for 2 år av gangen, slik at hhv. 2 og 3 av styrets medlemmer er på valg hvert år. Revisorer og valgkomité velges for 2 år med en fra hver gruppe på valg hvert år. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styremedlemmene er til stede. Styret har den administrative myndighet, besørger forretninger, ivaretar foreningens eiendom og økonomi, berammer møter og framlegger årsberetning og revidert regnskap. Styremøte innkalles av formannen og det føres protokoll over forhandlingene. Alle tillitsvalgte kan tilsies møtet.


§10 OPPLØSNING

Beslutning om foreningens oppløsning kan fattes med 2/3 stemmeflertall på det ordinære årsmøtet. Om slikt vedtak fattes, skal nytt årsmøte innkalles og avholdes tidligst etter en måned hvorpå endelig og gyldig vedtak om oppløsning må fattes med 2/3 stemmeflertall. Blir foreningen oppløst, treffes med alminnelig stemmeflertall bestemmelse om anvendelse av foreningens midler og eiendeler.


HAVNEREGLEMENT

GITT I MEDHOLD AV §5 I GJELDENDE VEDTEKTER

Vedtatt på årsmøtet 12.02.2014


1. GENERELT


1.1
   
Bryggeanlegget og omkringliggende sjøområde i hht. vedtatt reguleringsplan, er forbeholdt for medlemmer av Eggebogen Båtforening (EBBF). Alle som ønsker å ha bryggeplass og fortøyningsplass innenfor området må være medlem av foreningen.

1.2
Innmeldelse som medlem skal være skriftlig og inneholde erklæring om at vedtekter, havnereglement og ellers vedtak som blir fattet av styret etterfølges. Ved henvendelse til foreningen vil søknadsskjema, havnereglement og vedtekter bli tildelt søker som plikter å sette seg inn i regelverkene og skrive under på vedlagte skjema.

1.3 Maksimum størrelse på båter ved bryggene er 40 fot.


2. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

2.1 Administrasjon av havnereglene og tildeling/administrasjon av brygge- og svaiplasser foretas av styret eller den styret bemyndiger. Med administrasjon menes også flytting internt på og mellom bryggene, samt endring/samordning av ledige plasser. Alle medlemmer plikter å rette seg etter havnereglene og medlemskapet er å betrakte som aksept av disse.
For å få tilgang til bryggeplass, innbetales et innskudd som varierer etter plassens bredde.

2.3
Brukere som har tilgang til anlegget er: Medlem (båteier) som ansvarlig, samboer, ektefelle og barn under plasseiers ansvar.


3.
OMSETNING AV BRYGGEPLASSER

3.1 All omsetning og administrasjon av bryggeplasser og svaiplasser skal skje gjennom EBBF. Et medlem kan selv skaffe kjøper om ingen allerede står på venteliste. Ved utvidelser/tildeling av nye båtplasser der flere medlemmer har meldt sin interesse, skal personlig ansiennitet i foreningen veie tyngst.

3.2 Når et medlem sier opp plassen/medlemskapet, vil innskuddet bli tilbakebetalt i henhold til køprinsippet - og ikke når medlemmets fysiske båtplass er videresolgt.

3.3 Dersom innskuddet ikke er tilbakebetalt innen 9 måneder fra oppsigelse av plass/medlemskap, kan styret velge mellom å foreta utbetaling eller å godskrive rente på innskuddet fra 9 måneder etter oppsigelsesdato til utbetaling skjer. Renten utbetales i et slikt tilfelle sammen med innskuddet. Rentefoten vil være den samme som til enhver tid gis på sparekontoen i foreningens bankforbindelse. Styret kan også velge å foreta utbetalingen på et tidligere tidspunkt hvis økonomien skulle tillate det.

3.4 All privat framleie/utlån av bryggeplass og svaiplass uansett varighet er forbudt.

Plasser som ikke blir benyttet i løpet av 2 sesonger vil kunne overføres til nytt medlem. Skulle medlemmet ut over dette ønske å beholde plassen med tanke på nyanskaffelse eller andre forhold, må dette skriftlig søkes styret. Brudd på bestemmelsene kan føre til ekskludering.

3.5 Båteiere som anskaffer ny båt som krever større plass må melde det i god tid til EBBF og kan ikke regne med at dette umiddelbart lar seg ordne.

3.6 Båtforeningen vil være i besittelse av plasser som ikke er belagt med depositum og vil være utleier av disse. Dog skal leietaker av disse være medlem i EBBF og forholde seg til gitte regelverk. Søkere om medlemskap og som står på venteliste vil være de første som kommer i betraktning til nevnte plasser og vil etter hvert som plasser blir ledige få tildelt fast plass som er belagt med depositum.

3.7 Medlemmer med bryggeplass som ikke har tatt i bruk sin plass innen 15. mai, må forvente at styret tar kontakt med forespørsel om styret kan leie ut plassen til medlem som står på venteliste. Medlemmet vil da ikke få refundert årsavgift.


4. DUGNAD


4.1   Medlemmene må påregne å bli innkalt til dugnad.


5. SERVICEBRYGGE OG GJESTEBRYGGE


5.1
  
Medlemmene har rett til bruk av servicebryggen. Opphold ved bryggen skal kun være av kort varighet så som i land/ombordstigning samt til mindre reparasjoner/vedlikehold av båt og fylling av drivstoff og vann. Langtidsopphold må avtales med styret eller den styret bemyndiger. Båter som ikke blir fjernet etter pålegg av styret, eller den styret bemyndiger, vil bli flyttet på eiers bekostning og ansvar.

5.2 Gjestende båter betaler avgift pr. døgn og har med dette også rett til bruk av foreningens toalett/dusj. Avgiften fastsettes av styret i EBBF.


6.
VINTERSTENGING AV HAVNA

6.1   Grunnet is- og værforhold vil bryggene være stengt om vinteren og skal følgelig ikke benyttes av medlemmene da. Alle båter må være flyttet fra bryggene innen fastsatt og offentliggjort dato som bestemmes av styret. Stengingen blir foretatt ved at landganger tas på land og fortøyningene forberedes for vinteren. Unntak for stenging av brygger kan vedtas av styret om forholdene eller andre ting tilsier dette. Under vinterstengingen disponerer EBBF v/styret, bryggene til eventuell alternativ bruk.

6.2 Medlem med bryggeplass må om høsten før stenging av bryggene, knytte tau mellom ytterenden av gang og bom. Tauet må være av tilstrekkelig styrke og være strammet tilstrekkelig. Om slik anordning mangler eller er mangelfull, vil styret besørge dette utført mot et ekstra gebyr. Båter som ikke er fjernet fra bryggene innen stenging, vil av styret bli besørget flyttet på eiers bekostning og ansvar. Slike ekstra gebyrer utfaktureres sammen med kontingenten påfølgende år. Størrelsen på gebyrene fastsettes av årsmøtet.


7.
ANSVARSFRASKRIVELSE

7.1
EBBF fraskriver seg et hvert ansvar for tyveri, brann eller naturskader samt skader som er foranlediget av at noen del av bryggeanlegget, moringer, fortøyninger eller lignende skulle vise teknisk svikt
.


8.
ANDRE BESTEMMELSER

8.1
Innenfor ei linje ytterpunkt Bogakaia og rød stake ved Sørsikaia er største tillatte hastighet 5 knop. I nærheten av bryggene må farten ytterligere reduseres og stor oppmerksomhet utøves.

8.2
  
Medlem med svaiplass må selv holde fortøyning og er ansvarlig for styrke og vedlikehold av denne.

8.3   Medlem med bryggeplass må fortøye båten med tauverk av tilstrekkelig styrke, og det skal benyttes strekkavlastere - helst av gummi. Styret, eller den styret bemyndiger, kan gi pålegg om forsterkning og utbedring av fortøyninger.

8.4   Tauverk i master og annet skal være festet slik at unødig støy fra havnen og båter i opplag unngås.

8.5 Alle medlemmer må sørge for å holde området, både brygger og landområde, rent og ryddig. Avfall som kastes i våre søppelcontainere må kun inneholde "restavfall". All sløying av fisk på bryggene og i havneområdet er strengt forbudt og må ikke forekomme.

8.6 Alle medlemmer er ansvarlige for at feil som oppdages på brygger, fortøyninger etc. blir meddelt til styret eller den styret bemyndiger.

8.7
Alle båter i havna skal være registrert i et norsk båtregister og påført registreringsnummer.

8.8 Alle båter i havna må tas opp på land for nødvendig vedlikehold og sinkbytte minimum annethvert år. Ved brudd på dette kan styret få båten fjernet for båteiers regning.

8.9 Brudd på Havnereglementet kan medføre oppsigelse av medlemskapet i båtforeningen.


9.
ENDRING AV HAVNEREGLEMENT

9.1  
Endring av Havnereglementet kan foretas av årsmøte.


                                              

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I EGGEBOGEN BÅTFORENING - EBBF

Medlemmet forplikter seg til enhver tid å forholde seg til gjeldende vedtekter, havnereglement og de vedtatte beslutninger. Misligholdelse kan føre til at båtplass nektes.

Medlemskapet gir rettigheter, men også plikt til å sette seg inn i regelverket og forholde seg til dette. Underskrift på denne søknad om medlemskap er en bekreftelse på at søker har satt seg inn i regelverket.

I tillegg nevnes:
-
Båter i havna skal være ansvarsforsikret. Skader på egen båt forårsaket ved bryggeanlegg er ikke båtforeningens ansvar, men hver enkelt båteiers ansvar. Båtforeningens kaskoansvar dekker kun brann og naturskade på bryggeanlegg.
-
Båter i havna skal være registrert i Båtregisteret (ført av Redningsselskapet).
-
Det kreves montert el-måler om bord dersom det skal brukes strøm over lengre tid. Unntak er bruk av strøm til kortvarig bruk av støvsuger, el-verktøy o.l.
- Utlevert nøkkelkort til båthavn er medlemmets ansvar og skal være under kontroll av båtplassens eier.

Kopier og s
kriv ut søknadsskjemaet. Fyll inn all forespurt informasjon, signer og send det pr. post til:

EBBF - Bogavegen 98 - 7725 Steinkjer

eller legg søknaden i postkassen på klubbhuset.

Skal søknaden sendes pr. e-post til ebbf@online.no, må skjemaet skannes inn slik at signatur blir med.

Navn:
Adresse:
Postnummer/sted:
Tlf. nr. privat:
Tlf. nr. mobil:
Tlf. nr. arbeid:
E-postadresse:
Type båt (seil/snekke/cabincruiser/sjark/robåt m/eller u/motor):
Lengde:
Bredde:
Merke(fabrikat):
Reg. nr. i Båtregisteret:
Ønsket medlemskap (bryggeplass/passivt medlem uten fast plass/leie av plass for kortere tid):

Dersom du ikke har anskaffet båt, må du gi tilbakemelding snarest når du har skaffet dette og opplyse lengde/bredde.
Obs! Båt må minimum ha ansvarsforsikring.
Dato:……………………...    Signatur:..............................……………………………………..