HOVEDSIDE KONTAKTLISTE BILDEGALLERI PRAKTISK INFORMASJON

E G G E B O G E N   B Å T F O R E N I N G  -  E B B F

Båtforeningen holder til innerst i Beitstadfjorden i Steinkjer - Bygdenes By. GPS posisjon: N64 0.780 N - E011 27.900 E.
EBBF ble etablert i 1973 og har i dag 223 medlemmer. Foreningen disponerer 265 bryggeplasser.
Borerigg på landområdet

Trondheim havn har informert oss om at det vil bli foretatt prøver av grunnen med borerigg mandag 21. juni. Prøver vil bli tatt i området fra Lunkanlageret og mot klubbhuset til dykkerne. Båter, tilhengere og annet utstyr som er hensatt på dette området, vil være i veien for arbeidet. Hvis dette tilhører noen av våre medlemmer, så oppfordrer vi dere til å fjerne dette innen førstkommende mandag.
Informasjon vårsesongen 2021

1.
18. mars: Bryggene er åpnet for sesongen.

2.
29. mars: Leietakere ved bobleanlegget som ikke har fast plass ved brygge 1, må ha flyttet båtene.

3.
11. april: Alle som bruker strøm plikter å rapportere inn sitt strømforbruk innen denne dato. Unntatt er de som har strøm på brygge 1 og de som står på land, da disse målerne blir avlest av EBBF. Alle som bruker strøm skal ha egen måler om bord i båten. Ved manglende innrapportering, vil det faktureres ut i fra et stipulert strømforbruk som tilsvarer kr. 1.500,-. Det gjøres oppmerksom på at det vil bli foretatt kontrollmålinger.

4.
24. april: Fellesutsetting med kran fra kl. 09:00. Påmelding til: eyvind.lindmo@ntebb.no.

5.
1. mai: Innen denne dato skal området til EBBF være ryddet og fri for båter og vogner/krybber. Eiere av vogner/krybber må selv finne egnet sted for lagring, da det ikke er plass på EBBFs område.
Det tilbys ikke sommerlagring på foreningens landområde, da dette kun skal brukes til parkering.
Alle bes om å rydde opp etter seg ved eget område etter båtutsetting, og at vannslanger legges tilbake.
NB! Olje, bunnstoffbokser, batterier o.l. er spesialavfall som må fjernes av den enkelte.
EBBFs avfallscontainer er KUN beregnet for restavfall. Dvs. at matavfall ikke kan legges i avfallscontaineren.

6.
3. mai: Årets ryddedag. Oppmøte kl. 18:00.

7. Alle plikter å sette seg inn i havnereglementet og etterkomme dette. Alle har plikt til selv å informere seg om endringer. Det oppfordres til å følge med på våre hjemmesider www.ebbf.no.

8. Innvilget framleie av båtplass gjelder kun for 1 år av gangen. Det må derfor søkes for hvert år.

9. Obs! Skader på egen båt forårsaket ved bryggeanlegget er ikke EBBFs ansvar, men hver enkelt båteiers ansvar. Båtforeningens kaskoansvar dekker brann og naturskade kun på bryggeanlegget.

10. Vis ekstra hensyn ved båtpassering forbi nedkjøringsrampa ved tangen slik at de som setter ut båt fra henger slipper å baske med unødvendige bølger. 5 knop er maks hastighet innenfor linjen mellom ytterpunkt Bogakaia og rød stake ved Sørsikaia. Hekkbølger i havnen må unngås.

11. Pga. Covid 19 vil årsmøtet først bli avholdt når det tillates å samle alle medlemmene.

12. Postadresse: EBBF – C/O Geir Teigen – Bartnes – 7730 Beitstad
E-postadresse: post@ebbf.no - hjemmesider: www.ebbf.no

Velkommen til en hyggelig og solrik båtsesong!
Styret

Årsmøtet 2021 er utsatt på ubestemt tid.
Dette p.g.a. koronasituasjonen. 


ÅRSMØTE 2021

Skytterhuset - Lerkehaug - SteinkjerSakliste:

1. Åpning og konstituering
2. Årsberetning
3. Regnskap 2020
4. Budsjett 2021
5. Innkomne saker
6. Fastsette kontingent
7. Vedtektsendring
8. Valg
9. Kaffe med mer


Sak 1: Åpning og konstituering
Valg av møteleder og referent, samt to til å skrive under protokollen.
Lovlig innkalling ved utsendelse av sakliste/årsberetning, samt påminnelse ved annonse i Trønder-Avisa 29. januar. Godkjenning av møteinnkalling.


Sak 2: Årsberetning for 2020
Styret:
Formann: Geir Teigen
Nestleder: Øyvind Solheim
Sekretær: Ove Elnan
Styremedlem: Arvid Henriksen
Styremedlem: Stein Bartnes
Varamedlem: Tore Steien
Varamedlem: Tor Bratsve
Revisor:
Kjell Harald Tangen
Valgkomité:
Roar Govasmark
Kurt Simonsen


Sesongen 2020
Året 2020 har vært et år uten de store investeringer og de store oppgaver. Det er blitt utført en del nødvendig vedlikehold, noe som arbeidslaget har besørget.
Ny merkestake ble satt opp ved skjærene utenfor Gluggen, Lundsleiret - da det gamle merket tidligere var tatt av isen. Sjøfarende bør merke seg dette og holde kurs på ytre side av stake, da skjærene er svært farlige og strekker seg langt inn mot Gluggen. Ved lav sjø kan de være helt synlige.
Bobleanlegget er som tidligere blitt rengjort for skjell og noen slanger er blitt byttet ut.
Det nye strømanlegget ved brygge 1 har så langt svart til forventingene og de innlåste strømuttakene på landområdet har ført til bedre kontroll og en rettferdig fordeling for brukerne.
Klin Toki har som tidligere vært god å ty til ved nødvendig tilrettelegging og til flytting av ganger og bommer. I tillegg har den vært i bruk til heving av en båt som sank i havnen. Oppdraget ga et utbytte fra forsikringsselskap på kr. 3000,-.
Rampa har vært "nedlagt til utleiebruk" i forbindelse med koronaepidemien.
Vinterhalvåret er belagt med 48 båter ved bobleanlegg og 35 båter på landområdet.
Vi har i dag 30 ledige plasser som kan selges med depositum. Disse plassene er i stor grad brukt til framleie. Dette har en litt høyere plasskostnad for bruker, slik at det skal være lønnsomt å være medlem med de fordelene som dette gir. Framleiere må også søke om å leie for hver sesong.
Alle plasser som er sagt opp, har fått tilbakebetalt sitt depositum - slik at vi pr. dato ikke har noen på venteliste for utbetaling.


Styremøter
Det ble avholdt 5 styremøter i 2020.


Sak 3: Regnskap 2020


Sak 4: Budsjett 2021


Sak 5: Innkomne saker
Ingen innkomne saker


Sak 6: Fastsette kontingent
Det foreslås å øke prisen pr. felt fra kr. 200,- til kr. 225,-.
Framleie t.o.m. 14 felt blir som før kr. 4.000,-, mens framleie f.o.m. 15 felt økes til kr. 5.000,-.
Totalt vil dette gi foreningen ca. kr. 50.000,- i økte inntekter.


Sak 7: Vedtektsendring §9
Foreningen benytter regnskapsfirma, og er derfor ikke pålagt å ha revisor. Styret foreslår at vi sløyfer revisor fra vedtektene (se ”revisor” under ”Andre tillitsvalgte” samt ”Generelt”.

§9 STYRET, SIGNATUR/PROKURA OG ØVRIGE TILLITSVALGTE
Andre tillitsvalgte: Under styret velges følgende faste grupper:
- 2 varamedlemmer til styret.
- 1 revisor.
- 2 medlemmer i valgkomité som fremlegger forslag til nytt styre og tillitsvalgte på årsmøtet.

GENERELT:
Revisor og valgkomité velges for 2 år med en fra hver gruppe på valg hvert år.


Sak 8: Valg
Valgkomiteens forslag følger.

Styret:
Formann: Geir Teigen - på valg for 1 år
Nestleder: Øyvind Solheim – ikke på valg – 1 år igjen
Sekretær: Ove Elnan – på valg for 2 år
Styremedlem: Stein Bartnes – ikke på valg – 1 år igjen
Styremedlem: Arvid Henriksen – tar ikke gjenvalg. Ny: Tore Steien - på valg for 2 år
Varamedlem: Tor Bratsve - på valg for 1 år
Varamedlem: Bjørn Moe – på valg for 1 år

Revisorer: Utgår – såfremt årsmøtet vedtar vedtektsendringen.

Valgkomité:
Roar Govasmark – ikke på valg – 1 år igjen
Kurt Simonsen – tar ikke gjenvalg. Ny: Bjørn Kalmar Aasland - på valg for 2 år


Sak 9: Kaffe med mer.

Steinkjer, 19. januar 2021
Styret i Eggebogen Båtforening – EBBF
Etter overtakelse fra Kystverket, sandblåsing og lakkering er nå det gamle Bogafyret fra Bogatangen kommet på plass ved Eggebogen Båtforenings klubbhus. Fyret vil få innlagt lys etter forskrifter fra Kystverket og vil være et nytt innslag i området. Det er også et krav om at det skal være hvitt.


NY MERKING AV SKJÆRET VED GLUGGEN, LUNDSLEIRET
I regi av Eggebogen Båtforening ble de farlige skjærene ved Gluggen på Lundsleiret på nytt merket med en ny stake. Ved flere anledninger har skjærene blitt ”besøkt” av passerende båter. Nå da sjøtrafikken tar seg opp og fart på båtene er blitt vesentlig høyere, er det all grunn for sjøfarende å holde seg på ytterside av staken. Ved lav sjø ligger disse skjærene like under eller stikker opp av sjøen i en lengde på ca. 40 meter i retning Gluggen. De er langt på vei ”livsfarlige”, slik at vi ber sjøfarende merke seg dette og vise hensyn til egen sikkerhet.


LEIE AV KLUBBHUSET RAMPA
Rampa egner seg for tilstelninger for opp til 30 personer.
Spørsmål vedrørende leie av Rampa foretas ved å sende en e-post til
post@ebbf.no, eller ved å legge en beskjed i postkassen på Rampa.   


HUSK Å LÅSE DØRA

Vi henstiller til brukerne av bryggene å alltid lukke dørene uansett hvor lenge de skal være i båten - hvis ikke mister vi en del av tilgangskontrollen til anlegget.
MAKS 5 KNOP I HAVNEBASSENGET

Det er over tid kommet inn meldinger om alt for stor fart i havneområdet. Nå når alt er på plass, med både lys og vannfylling i det nye bølgedemperanlegget, fant vi det nødvendig å sette opp et skilt som en påminnelse om fartsgrensen på 5 knop. Det er vårt håp at dette vil bli respektert slik at bestemmelsen som er satt i Havnereglementet blir respektert.

Innenfor ei linje ytterpunkt Bogakaia og rød stake ved Sørsikaia er største tillatte hastighet 5 knop. I nærheten av bryggene må farten ytterligere reduseres og stor oppmerksomhet utøves.
STØTT BÅTFORENINGEN VIA GRASROTANDELEN

Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å la 5 % av spilleinnsatsen gå til båtforeningen. Spiller du f.eks. Lotto for hundre kroner, så vil fem kroner gå til EBBF. Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax, Extra og Belago.

NB! Du kan bytte din grasrotmottaker når du måtte ønske det, og så ofte du vil. Den nye grasrotmottakeren får grasrotmidler fra det tidspunktet du endrer. For å delta i Grasrotandelen trenger du et Spillerkort fra Norsk Tipping.

KAMERAOVERVÅKING I BÅTHAVNA
Etter årsmøtevedtak hvor det ble vedtatt å installere overvåking ved anlegget, er dette nå ferdig montert. Det overvåkes via flere kameraer, slik at både landområdet og bryggene er dekket. Kameraovervåkingen er døgnkontinuerlig hele året - både sommer som vinter.


Roar Govasmark er her i ferd med å installere kameraene som overvåker områdene ved havna. Foto: Arvid Henriksen

FORSIKRING OG REGISTRERING AV BÅT
Båter i havna skal være registrert i Båtregisteret (ført av Redningsselskapet) og de skal minimum ha ansvarsforsikring.
Det henstilles til alle å få dette i orden snarest mulig. Konsekvensen kan bli at medlemmer uten gyldig båtforsikring og reg. kort kan få sin nøkkel sperret inntil forsikringsbevis og reg. kort er forevist. Den som har tilgang på skanner, kan skanne inn dokumentene og sende de pr. e-post til: post@ebbf.no. Kopier kan også sendes foreningen pr. post.
LINKER
Beitstadfjorden Seilforening: www.beitstadfjorden.blogspot.com
Jekta Pauline: www.jektapauline.no
Steinkjer Sportsdykkere: www.steinkjersportsdykkere.no

Copyright ©
Eggebogen Båtforening - Bogavegen 98 - 7725 Steinkjer. E-post: post@ebbf.no
Bankkonto: 4202 14 99123
Webansvarlig: Ove Elnan - ove.elnan@husbyggeren.no